Let's go Green >> บทความลดโลกร้อน
ลดโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 139 คน)
 

ในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกคือ ปัญหาโลกร้อนเพราะซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการช่วยกันแก้ปัญหา ดังนานาประเทศจึงออกนโยบายของประเทศเพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา ดังนั้นประเทศเหล่านี้จะต้องมีนโยบายในการแก้ปัญหาซึ่งนโยบายอย่างหนึ่งก็คือการประกอบกิจการธุรกิจโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ใช่แค่ประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นประเทศต่างๆก็มีการนำนโยบายมีมาปรับใช้เช่นกัน หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรา

จากการที่สังคมในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมลดลงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติต่างๆตามมามากมาย นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้นก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา ตัวอย่างปัญหาที่สำคัญอย่างเช่น การใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยในเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตตามเทคโนโลยีโดยไม่มีความพอเพียงนอกจากนี้ ยังมีการใช้และกำจัดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ถูกต้องทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ด้วยความห่วงใยประชาชนของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนของพระองค์ ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตในสภาพของสังคมที่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยดำเนินวิถีชีวิตอยู่บนความพอเพียง พอใจกับสิ่งที่มีและยังเป็นการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต อย่างลงตัวโดยไม่ทำลายสิ่งแวดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังอาศัยประโยชน์จากธรรมชาติมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงกับการดำรงชีวิต ซึ่งการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการช่วยในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน อย่างหนึ่งแล้วยังทำให้ผู้ที่ไปแนวทางในการดำรงชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่อย่างมีความสุข ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ไม่เพียงเท่านี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจส่วนตัวล้วนแล้วแต่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ในที่นี้จะยกตัวอย่างของธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้ประโยชน์จากการนำปรัชญาไปใช้และยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาโลกร้อน คือ การประกอบกิจการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนั้นโรงงานหรือบริษัทหนึ่งๆสามารถรับการลงทุนได้หลายอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจด้านใดแต่หากว่ามีการลงทุนมากกว่ากำลังที่จะผลิตได้ แต่ด้วยความต้องการกำไรจึงตกลงรับการลงทุน ซึ่งการทำเช่นจะก่อให้เกิดปัญหาตามาเหมือนกับลูกโซ่ คือ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพต่อไปเมื่อไม่มีคุณภาพ การลงทุนจากภายนอกก็ลดลงกำไรที่จะได้ก็ลดลง ซึ่งสุดท้ายอาจขาดทุนได้แต่หากนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทางบริษัทก็จะรับแค่เท่าที่กำลังจะผลิตออกมาได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความสามารถในการผลิตของบริษัท หากทำเช่นนี้ก็จะทำให้ทางบริษัทมีกำไรและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะได้รับความเชื่อถือจากบริษัทต่าง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยลดลงโลกร้อน คือ หากมีการผลิตเท่าที่จำเป็น ก็จะทำให้มีการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลดน้อยลงซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยโลกร้อนได้ แต่หากเป็นผมก็จะกำเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ผมจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยการที่ขุดคลองที่จะปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานไว้ 2 คลอง คลองแรกใช้พักน้ำเสียให้ตกตระกอนแล้ว ส่งไปคลองที่สองซึ่งทำหน้าที่บำบัดน้ำให้มีคุณภาพโดยการใช้กังหันชัยพัฒนาในการเพิ่มปริมาณออกชิเจน นอกจากนี้แล้วจะยังปลูกต้นไม้บริเวณคลองที่สองเพื่อให้น้ำมีการสัมผัสออกซิเจนมากขึ้น หลังจากนั้นก็จะนำกลับมาใช้ใหม่และหากเป็นไปได้ก็จะต่อท่อที่ปล่อยควันลงมายังบริเวณที่ปลูกต้นไม้เยอะๆเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง หากผมได้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนอกจากเป็นแนวทางให้คนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสภาพที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แล้วยังสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะลดลงทุกที นอกจากนี้ยังมีส่วนในการแก้ปัญหาที่สำคัญของโลกนั้นก็ คือ ปัญหาที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุๆอาชีพ ดังนั้นเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต โดยหันมาดำเนินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความสุขและความสบายพระทัยของพระองค์รวมถึงความสุขของเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนโดยการทำธุรกิจอย่างห่วงใยสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของเราและปวงชนทั้งหลายอย่างภาคภูมิใจ

จำนวนคนอ่าน 140 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
PRD Infographics
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 12 คน