ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี
ข่าวรอบวัน.

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 394 คน)
 
ช่วงนี้ไปติดตามชมข่าวรอบวันกันครับ.../

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายสมพร สีหาวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันยังมีพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการ เอารัด เอาเปรียบ ทั้งในด้านตราชั่ง สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่มีการติดฉลากราคา สินค้าบางอย่างยังมีสารปนเปื้อน จากการออกตรวจ พบว่าผู้ประกอบการ ร้านค้า ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และยังมีอีกส่วนน้อยที่ยังฝ่าฝืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมครู และนักเรียน ตามโครงการ อย.น้อย ประจำปี 2554 เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญ ของชาติ รู้จักสิทธิผู้บริโภคและมีจิตสำนึกในการบริโภค ที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากสภาพปัญหาด้านการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม การบริโภคที่กระตุ้นจากการโฆษณาทำให้ เด็ก และเยาวชนมีโอกาสที่จะมีลักษณะการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น ยาลดความอ้วน หรือการใช้ยาเพื่อความสวยงาม นางไพรวัลย์ พลวัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการเสริมศักยภาพให้ความรู้แก่คนพิการ ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน เพื่อให้คนพิการและผู้นำชุมชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อให้การนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลอำเภอกระสัง นำเจ้าหน้าที่ชมรมมิตรภาพบำบัดส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้ เพื่อการคุ้มครองสิทธิมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มตามศักยภาพมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดประกวดแข่งขันสาวไหม โดยมีสถานศึกษาและกลุ่มแม่บ้าน ส่งทีมสาวไหมเข้าร่วมประกวด 45 ทีม แบ่งการประกวดออกเป็น 6 ประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร เยาวชนจากสถาบันการศึกษา มีความตื่นตัวในการสืบทอดการผลิตผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและตระหนักถึงความมีคุณค่าและรักษาคุณภาพของไหมไทย สร้างสรรค์ผลงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของอนาคต และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดผ้าไหมไทยให้กว้างขวางต่อไป นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อให้ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ประจำปี 2554 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และในพระปณิธาน ที่จะส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตองให้แพร่หลายสู่ประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน โดยใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อม ส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนและสังคมห่างไกลยาเสพติด.
จำนวนคนอ่าน 395 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 17 คน
Number of Yesterday 54 คน
Number of Lastmonth 1,669 คน
Total 168,789 คน