ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อำนาจเจริญ
สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนประดับยศเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5

วันที่ 12 ต.ค. 2554 )
น.ส.ราวดี พิมพ์วัน สวท.อำนาจเจริญ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  จะประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ  ร้อยตรีประจำปี  2555  ในห้วงประมาณ  ปลายเดือนเมษายน  ถึงต้นเดือนพฤษภาคม  2555  สำหรับ วัน เวลา ปละสถานที่ในการประกอบพิธีฯ ที่แน่นอน  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อขออนุมัติจาก  กองทัพบก  ประกอบพิธีฯ ต่อไป

พลโทชูเกียรติ  เธียรสุนทร  ผู้บัญชาการรักษาดินแดน  แจ้งว่า  เพื่อให้การเตรียมการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  จึงขอแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีในส่วนของกองทัพบก  ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม  เรื่องแต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร  เฉพาะปี  พ.ศ. 2554  ได้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศว่าที่ ร้อยตรี และบัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงความจำนงด้วยตนเองที่  กองการเตรียมพล  หน่วยบัญชาการดินแดน เลขที่  2  ถนนเจริญกรุง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2554 หากพ้นกำหนดแล้ว  ไม่ว่ากรณีใด  ถือว่าสละสิทธิที่จะเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ  ร้อยตรี จาก กองทัพบก ประจำปี  พ.ศ. 2555  และปีต่อๆไปด้วย

หากท่านได้รับการแต่งตั้งยศเป็น  ว่าที่ ร้อยตรี  จาก  กระทรวงกลาโหมแล้ว  ถึงแม้ท่านมิได้เข้าร่วมพิธีฯ จากกองทัพบกก็ตาม  ท่านก็มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารบกประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี  ได้เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2499  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  พุทธศักราช  2477  ว่าด้วย  สิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร

 

ราวดี/พิมพ์

สิทธิเดช/ข่าว  ตรวจทาน

วิมล/บก.สวท.อจ

12 ต.ค 54

 

จำนวนคนอ่าน 1731 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 177 คน
Number of Lastmonth 301 คน
Total 183,808 คน