ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
โครงการพัฒนาเมือง (ส.ปชส.นครพนม)

วันที่ 14 พ.ค. 2556 )

     พื้นที่เขตเมืองในปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดชุมชนที่ประชาชนอยู่อาศัยร่วมกันจากทั่งทุกภูมิภาคมากขึ้น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นร่วมกัน แต่สภาพชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นแออัดและขาดการจัดระเบียบของพื้นที่อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ซึ่งการกำหนดมาตรการในการพัฒนาเมือง เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่การสร้างสรรค์ผ่อนคลายของประชาชน มีการพัฒนาการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกันจึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์เป็นไปตามความประสงค์ของชุมชนในแนวทางประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พื้นที่เป้าหมายโตรงการ คือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต และพื้นที่เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร / อำเภอเมืองในแต่ละจังหวัดรวม 76 จังหวัด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล่านบาท
     สำหรับโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้คือ
       1) เป็นโครงการจัดการ แก้ไขป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาของพื้นที่ชุมชนเมืองโดยชุมชน ในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่นั้น อันจะทำให้ชุมชนสามารถเข้าใจถึงรูปแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง และสามารถพัฒนาไปสู่ชุมชนสันติสุขได้อย่างยั่งยืน
       2) เป็นโครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ที่จะทำให้ชุมชนเมือง น่าอยู่อาศัย ปลอดภัย มีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม ในการผ่อนคลายของประชาชน และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนร่วมกันได้
       3) เป็นโครงการจัดระเบียบพื้นที่ชุมชนเมือง ลดความแออัด ลดการเคลื่อนย้ายคนเข้าสู่เขตเมือง ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนเมือง ที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของชุมชน และกระจายความเจริญให้ใกล้เคียงกันในทุกๆ พื้นที่ชุมชนเมือง
       4) เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สร้างสรรค์พื้นที่ในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในลักษณะของบ้านสามวัย และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายพลเมือง เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลจากยาเสพติด มีความสะดวกในการเดินทาง และมีสถานพยาบาลที่ทันสมัย
        5) โครงการอื่นซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
    ทั้งนี้โครงการพัฒนาเมือง จะต้องเป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล หรือ นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
จำนวนคนอ่าน 37 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

more
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 18 คน
Number of Yesterday 140 คน
Number of Lastmonth 2,430 คน
Total 21,536 คน