เกาะติดเลือกตั้ง ส.ส.2554
บทความ : การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

วันที่ 17 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1917 คน)
 
ตามที่รัฐบาลประกาศให้ การแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากการทุจริตเลือกตั้งส่งผลเสียหายโดยรวมต่อประเทศชาติของเรา เช่น ต้องสูญเสียงบประมาณ ซึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งใหม่ ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปจากการทุจริตเลือกตั้งอาจจะเข้าไปโกงเงินภาษีของประชาชนเพื่อถอนทุนคืน ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้นับว่าเป็นการกำหนดอนาคตของชาติซึ่งมีความสำคัญยิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องพินิจพิจารณาพิเคราะห์ให้ดีว่าจะเลือกใครเข้าไปทำหน้าที่แทนท่าน ซึ่งพอจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคนดีที่ควรเลือกเป็น ส.ส. เช่น มีประวัติการทำงานหรือผลงานที่ผ่านมาดีและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไข โดยเสนอเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง เช่น แจกเงินหรือสิ่งของเพื่อให้ผู้ใดลงคะแนนให้ตนเอง หรือไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครอื่น หรือพรรคอื่น ๆ และพรรคการเมืองที่ดี ควรมีลักษณะ เช่น มีนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และมีแนวทางปฏิบัติให้เป็นจริงได้ ระบบบริหารของพรรคยึดหลักการประชาธิปไตย มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นพรรคที่รวมคนทุกกลุ่มในสังคมเป็นสมาชิกไม่ใช่ยึดติดเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากเลือกคนดีแล้วทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งได้โดยการร่วมสังเกตการนับคะแนนซึ่งจะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียวเพื่อ ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งที่อาจเกิดจากการขนย้ายหีบบัตร ให้การนับคะแนนเสร็จสิ้น และสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้รวดเร็ว หลังจากนั้น กกต.เขต จะรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งภายในเขต และประกาศผลรวมคะแนนของเขตและปิดประกาศไว้ในสถานที่ที่กำหนด พร้อมรายงานต่อ กกต.ประจำจังหวัด และรายงานต่อ กกต. เพื่อประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง ส่วนการคัดค้านการเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งยื่นคัดค้านต่อ กกต. โดย ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีเห็นว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใน 180 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีเห็นว่าผู้สมัครพรรคการเมืองใด ใช้จ่ายเงินในการหาเสียงเกินจำนวน กกต.กำหนด หรือผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ภายใน 90 วัน หลังวันเลือกตั้ง ประชาชนทุกท่านควรมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงิน สิ่งของ หรือมีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส หรือรวบรวมหลักฐานการทุจริตแจ้งต่อตำรวจในพื้นที่หรือรายงานให้ กกต.ทราบ ในหลายช่องทาง เช่น สายด่วนเลือกตั้ง โทร.1171 ศูนย์ปฏิบัติการข่าว ฯ ในความรับผิดชอบของศูนย์อำนวยการสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้ง ส.ส. (ศอส.) โทร.0-2141-804951 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ โทร 0-2141-8888 begin_of_the_skype_highlighting 0-2141-8888 end_of_the_skype_highlighting หรือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นาง วันวิศาข์ ภาคสุวรรณ์ / ส่วนผลิต Rewriter : นาง วันวิศาข์ ภาคสุวรรณ์ / ส่วนผลิต
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th


วันที่ข่าว : 16 พฤษภาคม 2554

จำนวนคนอ่าน 1918 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 2 คน
Total 84,445 คน