คำศัพท์เกี่ยวกับ AEC
 
อาเซียนกำลังปฏิรูปตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 และได้เปลี่ยนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสถานะทางกฎหมายภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยในที่ประชุมเจรจาคณะต่างๆ ของอาเซียน เพื่อให้บรรลุ AEC จะมีคำศัพท์เฉพาะ - คำย่อ เป็นจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจของประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะรู้จักคำศัพท์ทางเทคนิคที่อาเซียนใช้ในการเจรจา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวต่อไป
 
ACB
ASEAN Compliance Body หมายถึง องค์กรระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีความตกลงของอาเซียน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่แต่ละประเทศแต่งตั้งขึ้น ทำหน้าที่พิจารณาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหาและข้อพิพาทในการดำเนินการตามพันธกรณีอาเซียน โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ประเทศสมาชิกสามารถใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกรณีพิพาทนั้นได้
 
ACBF
ASEAN Central Bank Forum หรือการประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลางในประเทศสมาชิกอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 ท่ามกลางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิก พิจารณาแนวนโยบายและผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบาย ตลอดจนผลักดันให้มีการดำเนินมาตราการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 
ACIA
ASEAN Comprehensive Investment Agreement หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ซึ่งเป็นผนวกความตกลงด้านการลงทุนที่อาเซียนมีอยู่เดิม 2 ฉบับ ที่กล่าวถึงการเปิดเสรี (AIA) และการให้ความคุ้มครองการลงทุน(ASEAN IGA) ให้เป็นความตกลงฉบับสมบูรณ์ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
 
ACCCP
ASEAN Coordinating Committee for Consumer Protection คือ คณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวม
 
ACCSQ
ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียนทำหน้าที่ปรับประสานมาตรฐานสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่สินค้าสำคัญ 20 กลุ่ม อาทิ ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement) ของอาเซียนอีกด้วย
 
ACE
ASEAN Centre for Energy หรือ ศูนย์พลังงานอาเซียน จัดตั้งขึ้นที่กรุงจาการ์ตา เมื่อเดือนมกราคม 2542 มีหน้าที่ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียน และกับประเทศนอกภูมิภาคในการศึกษาวิจัยและดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน
 
ACMECS
Ayeyawady, Chao Phraya, Mekong Economic Cooperation Strategy ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว สหภาพพม่า ไทย และเวียดนาม โดยมีการพัฒนาความร่วมมือ 6 สาขา ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค การท่องเที่ยว การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และสาธารณสุข
 
ACT
ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment Issues หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
 
AEC Blueprint
ASEAN Economic Community Blueprint หรือ พิมพ์เขียว การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการกำหนดแผนงานภาพรวมด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ทั้งนี้ AEC Blueprint ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้านหลักคือ
1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน (Single market and production base) ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี
2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Highly competitive economic region) โดยส่งเสริมกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นต้น
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค (Region of equitable economic development) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกโดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการริเริ่มการรวมกลุ่มอาเซียน (AIA) เป็นต้น
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully integrated region into the global economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีต่อประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทำเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น
 
AEC Scorecard
ASEAN Economic Community Scorecard คือ แผนงานและกลไกติดตามการดำเนินงาน (Monitoring Mechanism) เพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะวัดผลการดำเนินงานตาม AEC Blueprint เป็นรายสาขาทั้งในระดับภูมิภาคและรายประเทศ
 
AEGC
ASEAN Xxperts Group on Competition คือ คณะผู้เชี่ยวชายด้านนโยบายการแข่งขันของอาเซียน ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
 
AEM
ASEAN Economic Ministers หมายถึง รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเวียนซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปีโดยแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพการประชุมตามลำดับอักษร เพื่อวางนโยบายและกำหนดแนวทางในการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
 
AEM Retreat
หมายถึง การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการโดยปกติจะจัดขึ้นช่วงกลางปี โดยจะให้ความสำคัญในการพิจารณาประเด็นที่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ การเตรียมการหรือเสนอแนะประเด้นใหม่ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนพิจารณา เป็นต้น
 
AFAS
ASEAN Framework Agreement on Services หรือกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านบริการและเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้นกว่าการเปิดเสรีใน WTO ทั้งนี้ผู้นำอาเซียนมีมติที่จะเปิดตลาดการค้าบริการทุกสาขาบริการจนบรรลุเป้าหมายภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558) โดยสมาชิกยังมีสิทธิ์ในการกำกับดุแลการค้าบริการ โดยสามารถใช้กฎระเบียบที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับทั้งคนต่างชาติและคนชาติตน
 
AFDM
ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting หรือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการริเริ่มต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ต่อไป
 
AFMM
ASEAN Finance Ministers Meeting หรือการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเวียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเงินการคลังระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบการเงินการคลัง ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ในช่วงต้น AFMM มีการประชุมปีละครั้ง โดยจัดให้มีการประชุมครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2540 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ต่อมาได้กำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 
AFTA
ASEAN Free Trade Area หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า ซึ่งสมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันโดยการขจัดอุปสรรคทางการค้า ทั้งี่เป็นมาตรการภาษีและมาตรการที่ใช่ภาษี เพื่อมุ่งให้การค้าระหว่างกันขยายตัว ปัจจุบันอัตราภาษีภายใต้อาฟต้าของประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 0-5 แล้ว โดยสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไนฯ) จะลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีทุกรายการเป็นร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2553 และสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV : กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ในปี พ.ศ. 2558
 
AFTA Council
ASEAN Free Trade Area Council หมายถึง การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเยน ที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area) ซึ่งจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบอาฟต้า
 
AIA
ASEAN Investment Area หมายถึง เขตการลงทุนอาเซียน ซึ่งผู้นำอาเซียนได้รินเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดุดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน โดยลงทุนภายในเขตการลงทุนอาเซียนให้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2553 การลงทุนภายในเขตการลงทุนอาเ ซียนจะต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมคนในชาติหรือได้รับสิทธิพิเศษเท่าที่แต่ละประเทศอาเซียนจะให้ได้ ทั้งนี้ AIA จะสิ้นสุดลงเมื่อ ACIA (ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน) มีผลบังคับใช้
 
AIA Council
ASEAN Investment Area Council หรือ คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมการลงทุน ปกติมีการประชุมปีละครั้ง
 
AICO
ASEAN Industrial Cooperation Scheme หมายถึง โครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อมุ่งขยายความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนของอาเซียนท เพิ่มพูนการลงทุนระหว่างอาเซียนและนอกอาเซียน สนับสนุนการแบ่งการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอาเซียน โดยบริษัทอาเซียนตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปสามารถขออนุมัติแลกเปลี่ยนสินค้าและชิ้นส่วนระหว่างกันภายใต้โครงการ AICO ได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้อง
 
AIRM
ASEAN Insurance Regulators Meeting หรือ การประชุมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน โดยที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใในแต่ละปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันสำหรับประเทศสมาชิก การประชุมดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่ประเทศบรูไน
 
AISP
ASEAN Integration System of Preferences การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศสมาชิกเดิมอาเซียน 6 ประเทศให้แก่ประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่กำหนด เป็นการให้แบบฝ่ายเดียวโดยไม่มีการเจรจาต่อรอง
 
AMAF
ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry หมายถึง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน
 
AMBDC
ASEAN-MEKONG Basin Development Cooperation ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน - ลุ่มแม่น้ำโขง จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ที่กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือหลัก 8 สาขา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุน การเกษตรทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเน้นการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสิงคโปร์ - คุนหมิง ในชั้นแรกจะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง โดยจะครอบคลุมประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย และภาคใต้ของจีน (มณฑลยูนนาน) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วยอาเซียน 10 ประเทศ และจีน
 
AMEM
ASEAN Ministers on Energy Meeting หรือ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้านพลังงาน AMM ASEAN Ministerial Meeting หมายถึง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับการประชุม AEM โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกำหนดแนงทางความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงและสังคมอาเซียน
 
ASC
ASEAN Standing Committee หมายถึง คณะกรรมการประจำอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการอาเวียนและอธิบดีกรมอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก ทำหน้าที่ดูแลดำเนินงานติดตามผลและพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของอาเซียน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียนปีละ 4 - 5 ครั้ง ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในแต่ละปีโดยเรียงลำดับตัวอักษร
 
ASCOPE
ASEAN Council on Petrolaum หรือ คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม เป็นกลไกการหารือระหว่างวิสาหกิจแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม มีการประชุมปีละ 2 - 3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยยนข้อมูลและแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน
 
ASEAN
Association of Southeast Asian Nations หมายถึง สมาคมประชาชาติปห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกย่อๆว่า อาเซียน เป็นองค์กรซึ่งถือกำเนิดตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ของผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ที่จะให้มีการรวมกลุ่มอและร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพอันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาบรูไนดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ในปี พ.ศ. 2527 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 ในปี พ.ศ. 2538 ลาวกับกัมพูชาเข่าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และสุดท้ายกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2542 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ มีประชากรรวมประมาณ 575 ล้านคน
 
ASEAN - BAC
ASEAN Business Advisory Council หมายถึง สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของอาเวียนประกอบด้วย ผู้แทนภาคเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเวียนประเทศละ 3 คน เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนอาเซียนสามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษกิจของอาเซียนต่อผู้นำอาเซียนได้โดยตรง
 
ASEAN - CCI
ASEAN Chamber of Commerce and Industry หมายถึง สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนของประเทศอาเซียน ทำหน้าที่ศึกษาติดตามการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของภาครัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
 
ASEAN Charter
คือ กฎบัตรอาเซียน เกิดขึ้นในกรอบกระบวนการปฏิรูปอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพนิติบุคคล โดยวางกรอบกฎหมายและจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) โดยมรคณะมนตรีรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละด้าน
 
ASC
ASEAN Security Community หรือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติสุขในภูมิภาค การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน
 
ASCC
ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นสังคมที่เอื้ออาทร ประชาชนมีสภ่พความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม
 
ASEAN-PTA
ASEAN Preferential Trading Arrangement หมายถึง การให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตามความสมัครใจ โดยการลดอัตราภาษีขาเข้าลงในอัตราต่างๆกันสำหรับสินค้าแต่ละรายการเพื่อขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ปัจจุบัน PTA ถูกแทนที่ AFTA
 
ASEAN Secretariat
สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งทที่ 1 ในปี พ.ศ.2519 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างอาเซียน คณะกรรมารตลอดจนสถาบันต่างๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิกสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียน โดยมีหัวหน้าสำนักงานเรียกว่า "เลขาธิการอาเซียน" ปัจจุบันเลขาธิการอาเซียนคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ชาวไทย
 
ASEAN Vision 2020
หมายถึง เอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 "อาเซียน ปี 2020 เป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัตร" "ASEAN 2020 : Partnership in Dynamic Development)" ที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินการในด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มให้ผู้นำอาเซียนให้การรับรองเอกสารดังกล่าวในช่วงการประชุมสุดยอกอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi Plan of Action to implement the ASEAN Vision 2020:HPA) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2541
 
ASEAN-X
เป็นหลักการในการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลง/โครงการความร่วมมือของอาเซียน (Implementation) ที่กำหนดให้สมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อมสามารถเริ่มปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง/โครงการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการพร้อมกันครบทั้ง 10 ประเทศ ตัวอย่างเช่น กรณีการเปิดตลาดภาคบริการที่เปิดโอกาสให้สมาชิกอาเซียนตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปที่มีความพร้อมจะเปิดตลาดให้แก่กันมากขึ้นสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องขยายผลการเปิดตลาดนั้นให้แก่ประเทศอื่น แต่สามารถเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นที่สนใจขอเจรจาเข้าร่วมได้ในภายหลัง
 
ASW
ASEAN Single Window หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเวียน ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 โดยระบุเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ พัฒนาระบบ National Single Window ให้แล้วเสร็จภายในปี 2008 และประเทศ CLMV ภายในปี 2012 เพื่อเชื่อมโยงเป็นระบบ ASEAN Single Window ต่อไป โดยจะมีการเชื่อมต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้เอกสารและข้อมูลการค้า/ศุลกากรเดียวกันและตัดสินใจในการตรวจปล่อยสินค้าเพียงครั้งเดียว หากระบบ ASW สมบูรณ์จะช่วยเร่งการตรวจสอบทางศุลกากร ลดขั้นตอนและเวลาการทำธุรกิจ
 
ATFWP
Work Programme on ASEAN Trade Facilitation คือแผนการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน ซึ่งที่ประชุม AEM ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2549 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เห็นชอบข้อเสนอการจัดทำ comprehensive work programme on trade facilitation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
 
ATM
ASEAN Tourism Ministers Meeting หมายถึง การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน เพื่อหารือและกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน โดยจะมีการประชุมครั้งละปี
 
ATM
ASEAN Transport Ministers Meeting หรือ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการขนส่งในอาเซียน อาทิ เส้นทาง ประเภท/ขนาดรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจทางศุลกากร การขนสินค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดนและการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน
 
ATRC
ASEAN Telecommunication Regulators Council หรือ สภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญได้แก่ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านนโยบายกฎระเบียบ ข้อเสนอใหม่ๆ ของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการกำกับดูแลโดยจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง
 
Bali Concord II
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมือในอาเซียนฉบับที่ 2 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลีเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 กำหนดที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายใน พ.ศ. 2563
 
CCC
Coordinating Committee on Custom คือคณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรของอาเซียน จะมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับการดำเนินการของหน่วยงานด้านศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรีอาเซียน
 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 66 คน
Number of Yesterday 115 คน
Number of Lastmonth 1,303 คน
Total 54,419 คน