สิทธิมนุษยชนรากฐานที่สำคัญของประชาธิปไตยในปัจจุบัน ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน มิได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังจัดได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลก ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำทารุณกรรมต่อเด็กและสตรี ปัญหาคนชายขอบ ปัญหาสิทธิของความเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหา ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีอยู่ด้วยกันหลายประการ ได้แก่ เกิดจากการตีความหมายของคำว่า สิทธิมนุษยชน ไปในเชิงหลักกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว จึงเป็นผลให้เกิดการทำผิด ละเมิดสิทธิ และจบท้ายด้วยการลงโทษตามกฎหมาย เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชน ยังขาดความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน กลไกในการแก้ไขความเดือดร้อนตามช่องทางของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหรือพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน แต่ยังขาดองค์กรหรือบุคลากรที่จะรับผิดชอบดำเนินการปกป้องและคุ้มครองอย่าง เป็นธรรม แม้จะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แต่องค์กรนี้ก็ไม่มีอำนาจในการเยียวยาหรือชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ถูก ละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่ติดตัวมาตามธรรมชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน โดยไม่ต้องคำนึงถึงสัญชาติ ศาสนา หมู่เหล่า มนุษย์มีสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่นเชื้อชาติ หรือสัญชาติ ดังนั้นหลักการของสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตเกินเลยไปกว่าความเป็นตัวบทกฎหมาย และก่อร่างขึ้นเป็นหลักศีลธรรมพื้นฐานสำหรับวางระเบียบภูมิศาสตร์การเมือง ร่วมสมัย สิทธิมนุษยชน ได้มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อประเทศไทยได้ลงนามใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 หลังจากนั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนจำนวน หลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ,อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ,กติการะหว่าง ประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกาว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ปัญหาสิทธิมนุษยชน จะหมดไปไม่ได้หากรัฐบาลไม่กล้าที่จะเผชิญและยอมรับความมีอยู่จริงของ ปัญหา แต่ในทางกลับกัน หากรัฐบาลให้ความสำคัญและส่งสัญญาณในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมที่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน ของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชน ตรวจตราสังคมเมื่อพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้หน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักจริยธรรม และประชาชนมีความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนที่ตนพึงจะได้รับและตระหนักถึงสิทธิ เมื่อเป็นผู้ถูกละเมิด การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลาอดจนพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอแก้ไข กฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่อาจขัดต่อหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาที่สำคัญของสห ประชาชาติ


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 27 คน
Number of Yesterday 71 คน
Number of Lastmonth 1,276 คน
Total 52,400 คน