หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมและวันอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 4 ครั้ง
สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (26 พ.ย. 2558)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โดมีนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ชป.มวลชนสัมพันธ์ กกล.รส.จว.ศก. นายเชิด สายหล้า เกษตรอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ นำพี่น้องประชาชนชาวบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงทดลองปักดำต้นเดียว นาแปลงใหญ่ บ้านโคก เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีโคกจาน และเพื่อรณรงค์ให้ชาวนามีความรู้ความเข้าใจในการทำนา รักษาวิถีแห่งความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ตลอดจนการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 2 ครั้ง
อ.อุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ D-Day กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (26 พ.ย. 2558)
D-Day กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.09 น.อำเภออุทุมพรพิสัยกำหนดออกกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมกันทั้ง 19. ตำบล 21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น รพ.สต. สถานศึกษา นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน เจ้าหน้าที่และประชาชนออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเพื่อติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอย่างเข้มงวด โดยในวันนี้ได้ทำกิจกรรมดีเดย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยการใช้เครื่องพ่นควันตามแหล่งป่าละเมาะ แหล่งป่าชุมชน และตามท่อระบายน้ำ และระดมทำแผนต่อสู้ไข้เลือดออก จัดรณรงค์ระดมกวาดล้างยุงลายที่เป็นพาหนะไข้เลือดออก และเร่งทำแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ระดมกวาดล้างยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งจะมีการจัดดีเดย์กำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมกันทุกตำบลในวันนี้ รวมทั้งจะขอความร่วมมือจากสาธารณสุข และโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้ความรู้แก่พี่ น้องประชาชนถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประชาชนในบางพื้นที่ยังไม่เข้าใจถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออก ว่า เมื่อเป็นแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมาก
อ่าน 3 ครั้ง
ศรีสะเกษ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” และวันซ้อมปั่น อำเภอให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมทางไกลรับฟังการปรับรายละเอียดจัดทำโครงการและหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการชองชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2558 (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 4 ครั้ง
นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 (25 พ.ย. 2558)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี อบต.หนองห้าง ร่วมชมขบวนแห่นางนพมาศ แห่งกระทงและขบวนรำ จาก 17 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนักประชาชน เด็กและเยาวชนให้รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีมาช้านาน สืบทอดกับลูกหลานต่อไป
อ่าน 7 ครั้ง
การประชุมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (25 พ.ย. 2558)
(War room การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อ.อุทุมพรพิสัย ) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานการประชุม war room การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท. กำนัน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง จนท.สาธารสุขอำเภอ เพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข หากเกิดเหตุฉุกเฉินและการวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกได้ทันท่วงที ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย
อ่าน 29 ครั้ง
สืบสานประเพณีลอยกระทง อำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (25 พ.ย. 2558)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. อำเภออุทุมพรพิสัยโดยนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูงโดยนายธีรพงษ์ สุวรรณพันธ์ นายกอบต.ขะยูง กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงสมโภชน์องค์พระพุทธรูปนาคปรก "พระพุทธไภสัชชยศรี" 14.000น. พิธีอันเชิญพระพุทธรูป รถขบวนกระทง นางนพมาศ จากสนามที่ว่าการอำเภอไปยังปราสาทสระกำแพงน้อย 17.09น. การแสดงศิลปวัฒนธรรม รำเชิญขวัญ รำอัปสรา 17.39น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆราวาส นางสุจิตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติ รังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเดิน ทางมาถึงพิธี / พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ / มอบทุนการศึกษา และร่วมรับประทานอาหารพาแลง และชมการแสดงแสง สีเสียง ชุดประวัติปราสาทสระกำแพงน้อย ชมโปงลางจากโรงเรียนปรางค์กู่ และร่วมลอยกระทงยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน
อ่าน 21 ครั้ง
ศรีสะเกษ มอบผ้าห่มกันหนาวบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (24 พ.ย. 2558)
อ่าน 7 ครั้ง
ศรีสะเกษ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือนำระบบการสอบถามผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพระหว่างศาล อัยการ เรือนจำ และตำรวจ (24 พ.ย. 2558)
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (24 พ.ย. 2558)
อ่าน 8 ครั้ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดงาน..วันรวมน้ำใจสู่ร้านธารากาชาด วันที่3 ธันวาคม 2558 (24 พ.ย. 2558)
วันที่23พ.ย58 เวลา15.30น.นางสุจิตตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมจัดงาน..วันรวมน้ำใจสู่ร้านธารากาชาด วันที่3 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปิดรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้มาร่วมงาน ในวันงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี2559 ระหว่างวันที่25 ธันวาคม 2558 -3 มกราคม 2559.
อ่าน 3 ครั้ง
ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับนักเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร อ.อุทุมพรพิสัย (24 พ.ย. 2558)
23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับนายภูรินทร์ สอนพูด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิวิทยาคาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะอาจารย์นักเรียนโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร นายคำเพย พวงยอด กำนันตำบลแต้ กว่า250 คน สานสัมพันธ์ชุมชน น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความสามัคคี สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว ทั้งนี้ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้าน และเพื่อคงอัตลักษณ์ของชาวนาไทย
อ่าน 3 ครั้ง
ศรีสะเกษ รวมน้ำใจสู่ร้านธารากาชาด สมทบทุนช่วยสาธารณกุศล (24 พ.ย. 2558)
อ่าน 4 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำห้วยวะ (23 พ.ย. 2558)
อ่าน 4 ครั้ง
ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า ตัดต้นยางพาราในพื้นที่ที่บุกรุกที่ดินป่าไม้ (23 พ.ย. 2558)
อ่าน 10 ครั้ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นคุณภาพผู้เรียนคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกับปลุกฝังคุณธรรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ (23 พ.ย. 2558)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานเทิดพระเกียรติ 60 ปี ตามรอยพระบาทยาตราศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2498 (22 พ.ย. 2558)
อ่าน 17 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 (21 พ.ย. 2558)
อ่าน 10 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>


ฉบับที่ 182 เดือน ตุลาคม 2558

more
 
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 34 คน
Total 91 คน