หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษสร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐกับภาคเอกชนแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นหมู่บ้านต้านโกง (24/04/2018)
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ "หมู่บ้านต้านโกงรุ่นที่ 1 ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้นำหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้านและการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงต้องมีการพัฒนากลไกและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในด้านการตรวจสอบ ควบคุม ถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เป็นผลชัดเจน นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า การสร้างเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหมู่บ้านมีแกนนำหรือผู้นำจำนวน 110 คนเข้าร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยผ่านกลไกและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การเชิดชูหมู่บ้านต้านโกง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 24 เมษายน 261
จังหวัดศรีสะเกษบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจโดยนำผู้ที่ผ่านการคัดกรองทหารกองเกินเข้าบำบัดฟื้นฟูจำนวน 86 คน (24/04/2018)
นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนำผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินที่มีสารเสพติดในร่างกายจาก 22 อำเภอ จำนวน 86 คน เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้สารเสพติดให้ลดเลิกยาเสพติด เพื่อกลับตนเป็นคนดีมีคุณธรรม ที่สำคัญ พร้อม กลับไปใช้ชีวิตใหม่คืนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม โดยเน้นให้โอกาสผู้หลงผิดได้รับการฝึกอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างแน่นอน อันจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 เมษายน 2561
สสจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2561 (23/04/2018)
ผตร.กษ.พร้อมคณะติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร รอบ 2 ฤดูนาปรัง 2561 (23/04/2018)
ศรีสะเกษ นำศาสตร์พระราชา โคก หนอง นาโมเดล พัฒนาพื้นที่แก้ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราศีไศลอย่างยั่งยืน (21/04/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ศรีสะเกษ เร่งตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (20/04/2018)
ศรีสะเกษ ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด (20/04/2018)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดศรีสะเกษ (20/04/2018)
คณะกรรมการ ปปช.ภาค 3 ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบาย (20/04/2018)
ชาวศรีสะเกษปลึ้ม "พ่อเมือง" มามอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ถึงประตูบ้าน (19/04/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
อ.อุทุมพรพิสัย ขับเคลื่อนโครงการ "อำเภอคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" (19/04/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย (19/04/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (18/04/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
พมจ.ศรีสะเกษ หนุนเสริมสร้างองค์ความรู้เฝ้าระวังการทุ่จริตทั้งหน่วยงานของรัฐ (18/04/2018)
ศรีสะเกษ เปิดค่ายคุณธรรมสร้างคนดีสู่สังคม (17/04/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สสจ.ศรีสะเกษ จัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เชิดชูเกียรติคุณ แสดงความกตัญญูกตเวที สืบสานประเพณีอันดีงาม (17/04/2018)
สรุป 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 6 มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 7 ราย บาดเจ็บ 19 ราย (17/04/2018)
ศรีสะเกษ ห่วงใยประชาชนเดินทางกลับ สั่งเข้มเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการอำนวยความสะดวก (16/04/2018)
ศรีสะเกษ ห่วงใยประชาชนเดินทางกลั[ สั่งเข้มเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการอำนวยความสะดวก (16/04/2018)
ศรีสะเกษ สั่งเข้มเจ้าหน้าที่ประจำจุดการเล่นน้ำสงกรานต์ (15/04/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ถัดไป>>


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 5 คน
Total 1,564 คน