หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพร้อมด้านการอำนวยความยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 66 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับบริษัทสยามแม็คโครจำกัดสาขาศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เสริมสร้างความปรองดองสมาฉันท์คืนความสุขให้แก่ประชาชน (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 54 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์จัดประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองประจำปี2557 (24 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์จัดประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองประจำปี2557 นายพิเชษฐ์ ศรีคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน จะดำเนินการออกตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 -28 สิงหาคม 2557 ณ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ แจ้งอีกว่า วันแรกจะเริ่มตรวจประเมินที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองทับทัน หมู่ที่ 9 วันสุดท้ายตรวจประเมินที่บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 และ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 จึงขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเตรียมต้อนรับและนำเสนอผลงานให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามแผนของคณะกรรมการตรวจประเมินผลตามโครงหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามอง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่งจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (24 ส.ค. 2557)
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่งจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นายเจษฎา หงษาล้วน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่ง โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่ง สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กำหนดจัดแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่งเกมส์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฮ่องข่า ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราศีไศล โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฮ่องข่า เพื่อปลูกฝังการรักออกกำลังกาย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงขอเชิญผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์กีฬาของลูกหลานโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล (24 ส.ค. 2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล นายทวี สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบลขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคลังปัญญาผู้สูงอายุ และ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คลังปัญญาผู้สูงอายุจาก 22 อำเภอ รวม 200 คน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะถือเป็นภาคีสำคัญในการประสานงานช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมาย ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม บนพื้นฐานและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนร่วมกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุสามเณร (24 ส.ค. 2557)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุสามเณร นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วัดเจียงจีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยจะมีพระภิกษสามเณร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 500 รูป เข้ารับการอบรม และ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาพระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยจะมีพระภิกษุสามเณร ฝ่ายธรรมยุตินิกาย จำนวน 300 รูป เข้ารับการอบรมเรื่องศาลยุติธรรมกับการให้บริการประชาชน ความรู้กฎหมายแพ่ง กฎหมายที่ควรรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร และ กฎหมายที่ดินสงฆ์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความยุติธรรมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (24 ส.ค. 2557)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความยุติธรรมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายอภิรมย์ ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เผยว่า ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการ " เตรียมความพร้อมด้านอำนวยความยุติธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ” ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.300 - 15.30 น. ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 25 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับกับการอำนวยความยุติธรรมกับประชากรของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีระบบ และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาคมโลกให้การยอมรับในกระบวนการยุติธรรมต่อไป ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (24 ส.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัย ณ บริเวณหอประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภออุทุมพรพิสัย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า นักเรียน ประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
ศรีสะเกษจัดแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2557 (24 ส.ค. 2557)
ศรีสะเกษจัดแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2557 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557 เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษทีมชาย – หญิง 1 ทีม รวม 2 ทีม ไปเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป โดยพิธีเปิดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 กำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารวีสมหมาย จังหวัดศรีสะเกษ มีนายประทีป กีรติเราขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษเปิดอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มพิเศษหลักสูตรนอกระบบมุ่งหวังช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพรุ่นที่2 (24 ส.ค. 2557)
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษเปิดอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มพิเศษหลักสูตรนอกระบบมุ่งหวังช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพรุ่นที่2 นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มพิเศษด้วยหลักสูตรนอกระบบ เป็นการสร้างงานและกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ ผู้จบ ม. 6 แล้วไม่มีงานทำ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ต้องการพัฒนางาน หรือ มีอาชีพเสริม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดจนการอบรม เน้นให้ผู้รับอบรมมีความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพได้ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เผยอีกว่า รุ่นที่ 2 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 25 -29 สิงหาคม 2557 หลักสูตรที่เปิดอบรม การทำขนมอบ , การตัดเย็บชุดกันเปื้อน , การต่อผม และ การตัดผมทรงโมฮ๊อก ใช้เวลาการอบรม 30 ชั่วโมง อบรมวันละ 5 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง สนใจสมัครด่วนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 611899 และ 045 – 613822 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
เทศบาลตำบลโดดฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล มุ่งให้เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน (24 ส.ค. 2557)
เทศบาลตำบลโดดฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล มุ่งให้เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน พันตำรวจโทเสนีย์ ธรรมนิยม นายกเทศมนตรีตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลโดด จะดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลโดด เพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการประสานงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปสู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยต้องมีการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ มีความคิดและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอ โดยเฉพาะการเปิดใจหาความรู้และดูงานจากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จแล้ว เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตลอดไ โดยกำหนดเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลโดด โดยมีนายกิจตินันท์ อรรถบท นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานเปิดโครงการ จึงขอเชิญแกนนำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์จัดกิจกรรมพรหมสวัสดิ์ใจอาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำรักษ์สิ่งแวดล้อมทำดีใน1วันเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา (24 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์จัดกิจกรรมพรหมสวัสดิ์ใจอาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำรักษ์สิ่งแวดล้อมทำดีใน1วันเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา นายฉลองชัย สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ กำหนดจัดกิจกรรม “ พรหมสวัสดิ์ใจอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำดีใน 1 วัน เทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา ” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องสะอาดและเยาวชนตำบลพรหมสวัสดิ์ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกจิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งจะมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและปล่อยพันธ์ปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะมีนายราศี ศรีธรรมราช นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานพิธี และ ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและปล่อยพันธ์ปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณฝายน้ำล้นห้วยทา จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ เด็ก เยาวชน และ ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรม “ พรหมสวัสดิ์ใจอาสารักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำดีใน 1 วัน เทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา ” โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
นักศึกษา นยปส.รุ่นที่ 5 ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาวิเคราะห์หมู่บ้านช่อสะอาด ที่บ้านท่าคอยนาง (24 ส.ค. 2557)
อ่าน 16 ครั้ง
เชิญประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติครู ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (23 ส.ค. 2557)
อ่าน 24 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานมหกรรรมศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (22 ส.ค. 2557)
อ่าน 24 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกร้านเกมสีขาว เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็ก เยาวชน และประชาชน (22 ส.ค. 2557)
อ่าน 50 ครั้ง
ยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความยุติธรรม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 20 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เสริมสร้างความปรองดองสมาฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 19 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) (21 ส.ค. 2557)
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเงินรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคาดมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท (21 ส.ค. 2557)
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเงินรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคาดมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า งวดเข้ามาทุกขณะกับการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กจ. ความหมายการงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เบื้องต้นตั้งเป้ามีเงินรายได้จากการประมูลในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคมนี้โดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 617- 423 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 21 สิงหาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ถัดไป>>


ฉบับที่ 170 เดือน ตุลาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 111 คน
Number of Lastmonth 2,255 คน
Total 192,170 คน