📣 กม. ลูก ผ่อนปรน PDPA สำหรับ เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน ประกาศใช้แล้ว

📣 กม. ลูก ผ่อนปรน PDPA สำหรับ เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน ประกาศใช้แล้ว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยกฎหมายลูก 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีทั้ง
📌 1. การผ่อนปรน PDPA สำหรับ เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน เป็นการผ่อนผัน PDPA ในเรื่องการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้
1) SME เช่น โรงงานผลิต ที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือ ร้านค้าปลีกหรือบริษัท ที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน หรือ รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
2) วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3) วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
4) สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
5) มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
6) กิจการในครัวเรือนหรือกิจการอื่นในลักษณะเดียวกัน
📙 https://bit.ly/3zYRMRk

📌 2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการตาม PDPA และให้เวลาเตรียมการ 180 วัน
📙 https://bit.ly/3xHqBYF

3) การประกาศมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำให้ชัดเจนสอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ได้ใช้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
📙 https://bit.ly/3NbcK2r

4) ประกาศ การลงโทษทางปกครอง ที่คำนึงถึงเจตนา และให้มีการไกล่เกลี่ย ตักเตือน
📙 https://bit.ly/3OeswuM

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 มีเจตจำนงชัดเจนที่ต้องการให้ PDPA เกิดประโยชน์กับประชาชน ในขณะเดียวกันมุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายน้อยที่สุด เน้นการให้ความรู้และตักเตือน

นอกจากนี้ ยังมี กฎหมายลูกที่สำคัญอีก 4 ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคาดว่า จะสามารถดำเนินการเรื่องกฎหมายลูก รวมทั้งหมด 8 ฉบับได้ ภายในเดือน มิถุนายนนี้


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :