📣 กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)

📣 กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)

📱 รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ 👉 https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ประกาศรับสมัครด้านล่าง)

🔸️ ระยะเวลาฝึกสูงสุด 3 ปี
🔸️ องค์กร IM Japan จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพฯ) และค่าเบี้ยประกันภัย
🔸️ ต้องฝึกกับสถานประกอบการที่ IM Japan จัดให้
🔸️ IM Japan จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามเงื่อนไข-กฎหมายของญี่ปุ่น ดังนี้
- เดือนแรก รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และ IM Japan รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้ฝึกต้องรับผิดชอบเอง
- เดือนที่ 2 ถึง 36 การฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะอยู่ภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นระหว่างผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคกับสถานประกอบการ (ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด) ผู้ผึกต้องรับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร สาธารณูปโภค ประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
- ฝึกสำเร็จครบ 3 ปี จะได้รับประกาศณียบัตรรับรอง และได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 600,000 เยน
🔸️ IM Japan รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึก

👤 คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย อายุ 18-ไม่เกิน 30 ปี (ณ วันสมัคร หรือเกิดระหว่าง 2 ก.ย.2535 ถึง 2 ก.ย.2547)
- วุฒิการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวช./ปวส. ทุกสาขา
- ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
- ไม่มีรอยสักบนร่างกาย หรือความผิดปกติทางร่างกาย
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
- สายตาปกติ (สายตาไม่สั้นระดับค่าสายตาไม่เกิน 20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง ไม่บอดสี)
- พ้นภาระทางทหารแล้ว
- ไม่เคยมีประวัติหรือความประพฤติเสียหาย
- ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
- ไม่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิจากการฝึกอบรม ก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
- ไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า "Technical Intern" หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ

📙 ประกาศรับสมัคร (เอกสารแนบ)

💻 วิธีการลงทะเบียนและสมัครออนไลน์ (เอกสารแนบ)

📞 สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น โทร. 0 2245 9428


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัคร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2.PDF |
คู่มือสมัครงาน IM japan.pdf |


คะแนนโหวต :