📣 สธ. ออกประกาศยกเลิก “โควิด-19” จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65

📣 สธ. ออกประกาศยกเลิก “โควิด-19” จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65
.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ประกาศฯ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 และ 2) ประกาศฯ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สาระสำคัญ คือ เป็นการยกเลิกโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
.
เนื่องจากขณะนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง - เสียชีวิต การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคในประเทศมีเพียงพอ โดยประชาชนได้รับวัคซีนในระดับความครอบคลุมสูง มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น จึงสมควรปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ
.
สำหรับแนวปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ภาวะหลังการระบาดใหญ่ (Post-pandemic) และโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 23 ก.ย. นี้ จะมีการพิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินการต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย การจัดการในภาพรวม ด้านสาธารณสุข - การแพทย์ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยและดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59491


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :