☎️ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม พื้นที่ 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง

☎️ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม
พื้นที่ 9 จังหวัดอีสานตอนล่างคะแนนโหวต :