💴 สินเชื่อ Soft Loan ทางรอดพลิกฟื้นธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19

💴 สินเชื่อ Soft Loan ทางรอดพลิกฟื้นธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ซึ่งกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสายการบิน และยังส่งผลกระทบกระจายวงกว้างไปยังผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายแรงงาน การขนส่งวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

💥 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่อง พยุงธุรกิจ โดยได้ให้สถาบันทางการเงินของรัฐ ออกมาตรการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ เพื่อรักษาการจ้างงาน บรรเทาภาระหนี้สินประชาชน และป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ

1️⃣ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft loan ธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการระบาดในรอบแรก ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อคงค้างไม่เกิน 500 ล้านบาท (สำหรับแต่ละสถาบันการเงิน) สามารถสมัครขอ soft loan ของแบงก์ชาติได้ โดยแบงก์ชาติได้กำชับให้สถาบันการเงินกระจายเงินสินเชื่อนี้อย่างทั่วถึง โดยอนุมัติสินเชื่อ 138,200 ล้านบาท จำนวน 77,787 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564)

2️⃣ มาตรการทางการเงินสินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดย ธปท.ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจต่อ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ รักษาระดับการจ้างงาน และช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวมา ชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงิน โดยอนุมัติสินเชื่อ 206,715 ล้านบาท จำนวน 59,064 รายราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2566)

3️⃣ โครงการ Soft loan ออมสิน
ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติการแพร่ระบาด Covid-19 ตามที่ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการ วงเงิน 5,000 ล้านบาท (ปล่อยสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 5 แสนบาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี ไม่ต้องมีหลักประกัน)
👥 กลุ่มเป้าหมาย
▪️กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เพื่อให้ SMEs ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
▪️กลุ่ม SMEs ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain อาทิ ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์
.
โดยปี 2565 ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อโครงการไปแล้ว จำนวน 4,137 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 1,746 ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลืออีกจำนวน 3,254 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งโครงการ 5,000 ล้านบาท

4️⃣ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) Re-Open
ต่อเนื่องมาถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อภาคธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น โดยขยายวันรับคําขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด
👥 คุณสมบัติผู้กู้
1) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอหรือมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมสามารถยื่นขอสินเชื่อได้
2) ผู้ประกอบการที่มีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปีย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้
3) ผู้ประกอบการที่มีประวัติชําระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างชําระ และมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วแต่สามารถชําระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

📌 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสําหรับเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ และปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบ กิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ

🗓 ระยะเวลาชำระเงินกู้ : แบ่งออก เป็น 2 กรณี
1) กรณีให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 7 ปี และ
2) กรณีให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิม มีกรณีเดียว ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :