📣📣ข่าวดี!! ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป สามารถรับการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรีได้แล้ว

📣📣ข่าวดี!! ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป สามารถรับการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรีได้แล้ว 
สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มบริการแก่ผู้ประกันตนหญิง มาตรา 33 และมาตรา 39 กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม รายละเอียดดังนี้
📌 1. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
▪️ อายุ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
▪️ อายุ 40 – 54 ปี ตรวจได้ทุกปี
▪️ อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
📌 2. การตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
▪️ อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
▪️ อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
📌 3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก VIA
▪️ อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
▪️ อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear
💥 สำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยสถานพยาบาลที่เลือกไว้จะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษา และจะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน ยกเว้นมีค่าใช้จ่ายในการบริการด้านอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม เช่น การใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาหลัก ที่จะทำให้สิทธิการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายยาในส่วนนี้
📱 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar