💦 9 แนวทาง จัดประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ผลักดัน “สงกรานต์ในไทย” ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ของยูเนสโก

💦 9 แนวทาง จัดประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม
ผลักดัน “สงกรานต์ในไทย” ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ของยูเนสโก

ที่ประชุม ครม.รับทราบถึงแนวทางการรณรงค์จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” เผยแพร่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยของประชาชน เพื่อเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ ในโอกาสที่ไทยเสนอเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ อยากให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความสุข จากประเพณีสงกรานต์นี้

📌 9 แนวทางการรณรงค์ “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”
1️⃣ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มุ่งเน้นสืบสานคุณค่าสาระของประเพณีอันดีงาม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติ
2️⃣ ส่งเสริมให้จังหวัดต่าง ๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์
3️⃣ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ เช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และขอพรผู้สูงอายุ
4️⃣ รณรงค์ให้แต่งกายที่สร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย เช่น ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อชาวต่างชาติ
5️⃣ ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านเพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสานประเพณี
6️⃣ หน่วยงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และด้านบริการประชาชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7️⃣ ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้ยานพาหนะและใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจร อย่างเคร่งครัด
8️⃣ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 608 ให้รักษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมงาน
9️⃣ ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ ในโอกาสที่สงกรานต์ในไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่เข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก

🎆 9 แนวทางนี้จะช่วยตอกย้ำคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่รัฐบาล ผลักดัน “สงกรานต์ในไทย” เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนภายในเดือน ธ.ค. 66 นี้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar