ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนหรือยกเลิก การลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร ⁉️

ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนหรือยกเลิก
การลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร ⁉️

📌 ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนหรือยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยการลงทะเบียนยกเลิกหรีอเปลี่ยนแปลงและให้ทำได้ครั้งเดียว ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบียนหรือแจ้งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแล้วจะบันทึกลงในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสำนักทะเบียนกลาง จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายใน 30 วัน

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 9 เมษายนนี้ มี 3 วิธีการดังนี้
1️⃣ ยื่นด้วยตัวเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน
2️⃣ ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3️⃣ ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smat Vote หรือแอปพลิเคซัน ThaiD

✳ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบียนแล้ว จะถือว่าหมดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม ยกเว้นมีเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนหรือยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

📌📌 ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้จะต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. โดยจะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้อีก

ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ

📱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กกต. 1444


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar