📌📌 รมว.สธ. ประชุมปรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... เพิ่มการควบคุม การขออนุญาต เนื่องจากเป็นสมุนไพรควบคุม คาดจัดทำร่างเพื่อเสนอ ครม. ภายในเดือนธันวาคมนี้

📌📌 รมว.สธ. ประชุมปรับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... เพิ่มการควบคุม การขออนุญาต เนื่องจากเป็นสมุนไพรควบคุม คาดจัดทำร่างเพื่อเสนอ ครม. ภายในเดือนธันวาคมนี้
.
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ.... ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้นำร่างพระราชบัญญัติเดิมที่ไม่ผ่านสภามาปรับปรุง เติมเต็มในส่วนที่เป็นปัญหา และปิดช่องโหว่ที่เป็นข้อห่วงใยของสังคม โดยเฉพาะการนำกัญชาไปใช้ผิดประเภท
.
ทั้งนี้ ได้มีการลดจำนวนตัวบทเดิมลงจาก 94 มาตรา เหลือ 77 มาตรา แก้ไขสาระสำคัญในแต่ละหมวด เป็นจำนวนมาก พิจารณาปรับแก้ตั้งแต่บทนิยาม มาตราทางกฎหมายในแต่ละหมวด ไปจนถึงบทเฉพาะกาล โดยเฉพาะมาตรการควบคุมไม่ให้ใช้กัญชาผิดประเภท การขออนุญาตและการอนุญาต เช่น ผู้ที่จะปลูกกัญชา เดิมต้องไปจดแจ้งแต่เมื่อเป็นสมุนไพรควบคุม ต้องมีการอนุญาต ตลอดจนบทกำหนดโทษ โทษปรับต่างๆ และใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่ก็ให้ใช้ต่อจนสิ้นอายุ เป็นต้น เนื่องจากพืชกัญชาหากนำไปใช้ผิดประเภทอาจทำให้เกิดการเสพติดได้
.
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะจัดทำร่างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ นำเสนอ ครม. พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคมนี้

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar