📰 สว.เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบหมู่บ้านน่าอยู่บ้านสำโรง จังหวัดสุรินทร์

📰 สว.เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบหมู่บ้านน่าอยู่บ้านสำโรง จังหวัดสุรินทร์
.
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะสภาผู้นำชุมชนบ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อรับฟังกระบวนการดำเนินงานในการแก้ปัญหาชุมชนจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบหมู่บ้านน่าอยู่
.
นายพีรวัศ คิดกล้า ผู้ใหญ่บ้านสำโรง ให้ข้อมูลว่า ในอดีตบ้านสำโรงมีปัญหาหลายด้าน อาทิ ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ส่งผลให้เกิดการล้มป่วยและเสียชีวิต คนในชุมชนเกิดการทะเลาะกันเนื่องจากการรบกวนของสารเคมี ปัญหาการติดสุรา ปัญหาขยะในชุมชน ฯลฯ ต่อมาได้มีการจัดตั้ง “สภาผู้นำชุมชน” ขึ้นโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านภายใต้แนวคิดชุมชนเข้มแข็งโดยคำนึงถึงมิติด้านสังคม คือ คนในชุมชนอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่ทะเลาะกัน มิติด้านสิ่งแวดล้อม คือ ทุกครัวเรือนต้องคัดแยกขยะ ทำให้เป็นหมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ มิติด้านสุขภาพ คือ คนในชุมชนต้องลด ละ เลิกเหล้า ต้องปลูกผักปลอดสารเคมีสำหรับรับประทานเอง ทำให้ปัจจุบัน บ้านสำโรงสามารถยกระดับกลายเป็นชุมชนน่าอยู่ เป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านรอบข้างอีกด้วย 
.
โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมหลักคิดและการปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ พร้อมเสนอให้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อนำเสนอผลสำเร็จเพื่อให้ชุมชนอื่นได้เรียนรู้และนำไปพัฒนา สำหรับประเด็นที่เป็นข้อติดขัด เช่น แผนพัฒนาด้านน้ำ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการผลักดันผ่านกลไกการทำงานของวุฒิสภาอาทิ การปรึกษาหารือในการประชุมวุฒิสภา การทำงานของคณะกรรมาธิการต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar