📌เกาะติดนายกฯ ทัวร์นกขมิ้น จ.กาญจนบุรี แก้ปัญหาระดับพื้นที่และรับฟังปัญหาประชาชน

📌เกาะติดนายกฯ ทัวร์นกขมิ้น จ.กาญจนบุรี แก้ปัญหาระดับพื้นที่และรับฟังปัญหาประชาชน
​ภารกิจตรวจราชการ วันที่ 11 พ.ค. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี วันที่ 2 ของทัวร์นกขมิ้น
- เวลา 09.30 น. ณ แก้มลิงตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่เทศบาล โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมติดตาม
​โดยการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามผังเมืองรวมกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 งบประมาณปี พ.ศ. 2567 องค์ประกอบงานเกี่ยวกับระบบระบายน้ำบ้านหัวนาล่าง 2) ระยะที่ 2 งบประมาณปี พ.ศ. 2568 องค์ประกอบงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณโค้งทางรถไฟ และ ระยะที่ 3 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 องค์ประกอบงานเกี่ยวกับระบบระบายน้ำบ้านเขาใหญ่-บ้านพุรางนิมิตร
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนพัฒนากาญจน์และถนนแสงชูโตบริเวณ อบจ. พร้อมทั้งรับทราบถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการระบบสูบน้ำทุ่งท่าล้อ เพื่อผันน้ำบางส่วนจากห้วยน้ำใสไประบายลงแม่น้ำแม่กลองโดยวิธีการสูบน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะระบายผ่านห้วยนาคราช และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในทุ่งท่าล้อ รวมถึงรับทราบแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านสถานีกาญจนบุรีจากการรถไฟแห่งประเทศไทย แบ่งการพัฒนาเป็น 3 โซน คือ 1) พื้นที่ตลาดกลางค้าปลีกค้าส่ง 2)พื้นที่ที่อยู่อาศัยระยะยาว 3) พื้นที่สวนสาธารณะ

👉ติดตามความก้าวหน้าอุตสาหกรรมโคนม จ.กาญจนบุรี
- เวลา 10.00 น. ณ ฟาร์มโคนมบ้านพุประดู่ (mMilk dairy farm) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี พูดคุยและรับฟังข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์โคนมจังหวัดกาญจนบุรี นายกฯ ได้ป้อนนมลูกวัว ก่อนรับฟังข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์โคนมจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าจังหวัดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 705 ราย โคนม จำนวน 23,393 ตัว โคกำลังรีดนม จำนวน 10,316 ตัว กระจายตัวในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) จำนวน 583 แห่ง มีศูนย์รวบรวมน้ำนมและโรงแปรรูป โดยแบ่งเป็นศูนย์รวบรวมน้ำนม จำนวน 9 ศูนย์ โรงงานแปรรูป จำนวน 2 โรงงานฟาร์ม จำนวน 1 ฟาร์ม

👉เล็งใช้ จ.กาญจนบุรีโมเดลเลี้ยงโคนม
นายกฯ โพสต์ว่า กาญจนบุรีมีการเลี้ยงโคนมมากพอสมควร มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 819 ล้านบาท/ปี ภาพรวมของอุตสาหกรรมนมภาครัฐยังต้องเข้ามาช่วยเรื่องพัฒนาทั้งคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และการตลาด รวมถึงการปรับบริหารจัดการเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาดูตรงนี้
“รัฐบาลมีนโยบายจะส่งเสริมและยกระดับการเลี้ยงโคนมให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้กาญจนบุรีเป็นโมเดลเรื่องการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล และครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีการปลูกถั่วเพื่อปรับหน้าดิน ทำให้เพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนในดินมากขึ้น การปลูกข้าวโพด เพื่อใช้ซังข้าวโพดมาทำอาหารวัว แทนการเผา ลด PM 2.5 และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น นมแบบไม่มีแลคโตส เพื่อขยายตลาดนมพร้อมดื่มให้โตขึ้น”

📌ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน ด่านศุลกากร แรงงานข้ามชาติ
- เวลา 13.00 น. ณ กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมืองกาญจนบุรี ประชุมหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (สถานการณ์ความมั่นคงชายแดน ด่านศุลกากร และแรงงานข้ามชาติ) นายกฯ ระบุว่า ได้เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งที่ 2 เพื่อมาติดตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยขอบคุณผู้ว่าฯ และกองทัพ เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาที่ดินทำกินเอกสารสิทธิ 2481 ที่คืบหน้าไปมาก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน รวมถึงการดูแลภัยแล้ง
ประกาศล้างบางยาเสพติดใน 90 วันให้เป็นรูปธรรม
ส่วนสถานการณ์การค้าชายแดน นายกฯ ย้ำว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ขอขอบคุณกำลังพล และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก สกัดการลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย มาตรการควบคุมยางพาราในพื้นที่ ส่งผลดีต่อราคายางในประเทศดีขึ้น การลักลอบนำเข้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จับกุมได้มากกว่าปีก่อน ๆ ถึง 3-4 เท่า แต่ supply ยังเข้ามาอยู่มาก จึงฝากทุกฝ่ายช่วยกันทำหน้าที่หนักขึ้น ให้แก้ปัญหามีผลเป็นรูปธรรมใน 90 วัน ให้ยาเสพติดหมดไป จัดการผู้ค้าทั้งรายใหญ่ รายย่อยให้ราบคาบ และบำบัดลูกหลานที่ติดยา พร้อมย้ำไม่ว่าจะเป็นครึ่งเม็ดหรือหนึ่งเม็ด ถ้าเป็นผู้ขายจับทันที แต่หากเป็นผู้เสพและมอบตัวก็จะเป็นผู้ป่วย นำไปสู่การบำบัดรักษาต่อไป

👉พัฒนาระบบคมนาคมขยายตลาดส่งออกเติบโต
นายกฯ ได้ย้ำ เรื่องการค้าขายชายแดนที่มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ดีต่าง ๆ รองรับ ทั้งรถไฟทางคู่ หรือรถไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ดี เพราะสามารถร่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญโดยขับเคลื่อนนโยบาย National Single Window ให้เป็น One Stop Service อย่างแท้จริง โดยให้หน่วยงานกรมศุลกากรนำร่อง และขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จภายในเดือนกันยายนนี้ สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการพื้นฐานไปพร้อมกัน
ตรวจการค้าชายแดน ด่านพระเจดีย์สามองค์ เข้มงวดยาเสพติด
- 15.00 น. ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าชายแดน รับทราบรายงานปริมาณการค้านำเข้า-ส่งออกด่านพรมแดนฯ พร้อมเน้นย้ำต้องเข้มงวดเรื่องยาเสพติดเป็นพิเศษ ตรวจค้นเอ็กซเรย์อย่างเด็ดขาด
- เวลา 15.30 น. ณ วัดวังก์วิเวการาม (หลวงพ่ออุตตมะ) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายกฯ เข้ากราบสักการะสรีระสังขารพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) อดีตเจ้าอาวาส และได้กราบนมัสการพระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.9. เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม และเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
จากนั้น ได้เดินทางต่อไปที่สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) เพื่อหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทักทายประชาชน และประแป้งทานาคาเป็นรูปหัวใจ พร้อมชิมกาแฟโบราณกับขนมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ และร่วมรับชมระบำกะเหรี่ยง ก่อนเดินชมทัศนียภาพและความสวยงามที่บริเวณสะพานมอญ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar