🩺โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ดำเนินการแล้ว 53 จังหวัด

🩺โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ดำเนินการแล้ว 53 จังหวัด

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกระทรวงสาธารณสุข น้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ที่ รพ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 โดยมีทุกภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัด และประชาชนเข้าร่วม ซึ่งเพิ่มจากแผนเดิมเป็น 12 จังหวัด 12 เขตสุขภาพ ได้แก่ สุโขทัย เชียงราย อุทัยธานี อ่างทอง กาญจนบุรี สมุทรปราการ ร้อยเอ็ด นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี ชุมพร และตรัง มีบริการคลินิกเฉพาะทางรวมกว่า 200 คลินิก ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการกว่า 27,000 คน

📌จัดการด้านสาธารณสุขตอบสนองตามความต้องการแต่ละพื้นที่
​นายสมศักดิ์ ระบุว่า แต่ละจังหวัดจะมีการจัดคลินิกบริการเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปตามปัญหาสุขภาพ หรือบริบทของพื้นที่ อย่างเช่น
➢ จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองเกษตรกรรมและเมืองผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ พบอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งมากขึ้น โดยเฉพาะอำเภอบ้านด่านลานหอย ซึ่งหลายตำบลอยู่ไกลจากโรงพยาบาลสุโขทัย ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และฐานะยากจน ประกอบกับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ไม่มีแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ทำให้ประชาชนเดินทางไปพบแพทย์ในเมืองลำบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
➢ ปัญหาสุขภาพที่พบมาก ได้แก่ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และยาเสพติด รวมถึงนิ้วล็อค โดยปี 2567 มีผู้ป่วยนิ้วล็อครอรับบริการไม่ต่ำกว่า 200 คน การจัดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง จึงช่วยให้ชาวบ้านด่านลานหอยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาโรคได้รวดเร็ว

📌โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ที่ จ.สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ เป็นการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ครั้งนี้
➢ มีบริการคลินิกเฉพาะทางและคลินิกพิเศษ รวม 21 คลินิก ประกอบด้วย 1) สบายใจ (สุขภาพจิต) 2) ส่งเสริมการมีบุตร 3) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4) ส่องกล้องปากมดลูก 5) คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 6) ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 7) คัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี 😎 กระดูกและข้อ 9) รักษานิ้วล็อค 10) ตรวจหู 11) ผู้สูงอายุ 12) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 13) ตา 14) ผ่าตัดต้อกระจก 15) โรคหัวใจ 16) แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 17) ฟันเทียม รากฟันเทียม 18) ทันตกรรม 19) ตรวจสุขภาพปอด 20) คัดกรองมะเร็งเต้านม และ 21) กายภาพบำบัด
➢ มีประชาชนได้รับการคัดกรองก่อนวันงาน 37,720 คน และเข้ารับบริการประมาณ 2,000 คน หากเดินทางไปรับบริการตามปกติจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าบริการคลินิกเฉพาะทาง ประมาณ 650 - 800 บาทต่อคน ดังนั้น จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง 1,300,000 - 1,600,000 บาท
โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จัดแล้ว 53 จังหวัดกว่า 5 แสนรับบริการ

📌โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 59 ครั้ง ใน 53 จังหวัด มีประชาชนได้รับบริการรวม 515,840 ราย ในจำนวนนี้เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ
• มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก รวม 202,162 ราย
• ส่งผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจทางหัตถการค้นหามะเร็ง 11,524 ราย ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากขึ้น


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar