📌นายกลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ทัวร์นกขมิ้นวันที่สาม

📌นายกลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ทัวร์นกขมิ้นวันที่สาม
สรุปภารกิจนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ วันที่ 12 พ.ค. 2567 ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 ของทัวร์นกขมิ้น
นายกฯ หนุนใช้โมเดลตลาดศรีเมืองเป็นต้นแบบ ขยายผลสู่ตลาดกลางอื่น ๆ ช่วยเหลือเกษตรกร
•เวลา 11.00 น. ติดตามสถานการณ์การซื้อขาย ราคาผลิตทางการเกษตร และพบปะประชาชน
ชาวเกษตรกร ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
‘ตลาดศรีเมือง’ เป็นตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรี เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ 300 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนค้าส่งผัก โซนค้าส่งผลไม้ และโซนค้าปลีก (ตลาดสด)
มีปริมาณผักและผลไม้จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันตก รวมทั้งจากภูมิภาคอื่น ๆ เข้ามาจำหน่ายปริมาณรวม 7,000 ตันต่อวัน ผลผลิตเกษตรในแต่ละวันกระจายไปสู่ 14 จังหวัดภาคใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ และสหภาพเมียนมา ประมาณ 75 ถึง 80% ที่เหลือเป็นการกระจายภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนวันละ 200 ล้านบาท (78,000 ล้านบาทต่อปี)
สั่งการ ก.พาณิชย์ ก.เกษตร ขยายผลโมเดล ‘ตลาดศรีเมือง’
นายกฯ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกันใช้โมเดลนี้เป็นแบบอย่าง
ในการขยายผลไปยังตลาดกลางอื่น ๆ ซึ่งตลาดศรีเมืองถือว่าเป็นแม่แบบที่ดีสำหรับการทำค้าขาย ที่ทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อมาเจอกัน เป็นโมเดลการทำธุรกิจที่ดี ตัดพ่อค้าคนกลางออกไปได้มากพอสมควร ทำให้ผู้ที่ผลิตสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและมีผลกำไรที่ดีที่เหมาะสม ทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้น
นายกฯ ยืนยัน ราคาพืชผลต้องดี ประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี
นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กยืนยัน รัฐบาลตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าภายใน 4 ปีนี้ รายได้ของเกษตรกรต้องเพิ่ม 3 เท่า ซึ่งการมีตลาดการขายผลผลิตที่ดีถือเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับภารกิจที่ จ.ราชบุรี นายกฯ ได้เยี่ยมชมตลาดศรีเมือง “ที่นี่เป็นต้นแบบของตลาดที่เปิดโอกาสให้ชาวสวนชาวไร่ เข้าถึงผู้ซื้อได้โดยตรง พี่น้องชาวสวนหลายท่านเล่าให้ฟังว่าขายผักได้กำไรดีเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ ขอให้มีการสนับสนุนให้เกิดตลาดลักษณะนี้เยอะ ๆ เพื่อจะได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร”

📌หารือประเด็นปัญหาและการพัฒนา จ.ราชบุรี มอบกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
•เวลา 13.00 น. ประชุมหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดย นายก ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
-การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ : การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กองทัพ พิจารณาตามความเหมาะสมและถูกต้อง ยึดตามหลักกฎหมายเป็นเกณฑ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สามารถมีที่อยู่อาศัยและมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
-การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง : จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่ต่อเนื่องกับจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำเยอะ แต่ขาดการบริหารจัดการเรื่องน้ำ จึงสั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการแจกจ่ายน้ำ ผันน้ำ เพื่อลดผลกระทบของประชาชนจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้
-เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร : สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยกันพัฒนาและขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพสูงสุด โดยให้กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนช่องทางการตลาดที่มีอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตมะพร้าวแปรรูปด้วย และขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการบริโภคในหมู่นักท่องเที่ยว
หารือส่งเสริมการเที่ยวเมืองรอง แวะชมการเผาโอ่งแบบโบราณ ชมความงามอุทยานหินสวนงู
•เวลา 15.15 น. นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ณ โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โอกาสนี้ นายกฯ ได้ร่วมติดเกล็ดมังกรบนโอ่งมังกร และลงลายเซ็นบนโอ่งมังกรลายคราม พร้อมทั้งสอบถามผู้บริหารโรงงานว่า สามารถผลิตลวดลายตามความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ ซึ่งผู้บริหารโรงงานกล่าวว่า สามารถทำได้ ซึ่ง ‘รัตนโกสินทร์ ๑’ เป็นโรงโอ่งแรกและโรงเดียวที่เปิดโรงงานให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจได้เข้าชมทุกขั้นตอนการทำโอ่งมังกรและการทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่การปั้น
ติดลาย เคลือบ และเตาเผา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี การันตีด้วยรางวัล OTOP Outstanding Export Award 2006 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย

📌หนุนพัฒนา ‘อุทยานหินเขางู’ เป็นแลนด์มาร์คเมืองราชบุรี
•เวลา 15.40 น. เยี่ยมชมอุทยานหินเขางู จ.ราชบุรี พร้อมรับฟังโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเขางู ตามผังเมืองรวมจังหวัด
ในส่วนเรื่องการท่องเที่ยวนายกฯ กล่าวว่า ทราบว่าจังหวัดราชบุรีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นแสนคน แต่ปัญหาคือการจับจ่ายใช้สอยต่อวันน้อย จึงขอให้กองทัพ กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาอุทยานหินเขางูให้เป็นแลนด์มาร์ค โดยให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายในการใช้พื้นที่อุทยานให้ถูกต้อง พร้อมฝากให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และททท. โพรโมตการท่องเที่ยวอุทยานหินเขางูให้เป็นที่รู้จัก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชุมชน กระจายรายได้ในท้องถิ่น ต่อยอดการสร้างรายได้ให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้รับฟังโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเขางู ตามผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี โดยจะมีการพัฒนาโซนต่าง ๆ และย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดทำแผนการดำเนินโครงการให้ละเอียดชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาโดยต้องคำนึงถึงงบประมาณ และสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินด้วย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar