📌ครม.ไฟเขียว 'EEC Visa' ถือครองวีซ่าได้สูงสุด 10 ปี

📌ครม.ไฟเขียว 'EEC Visa' ถือครองวีซ่าได้สูงสุด 10 ปี

(14 พ.ค. 67) ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออกเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ EEC Visa แนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ
👉วัตถุประสงค์ของ EEC Visa และโครงการ EECd
•EEC Visa: ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าวที่มีศักยภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการในด้านที่ประเทศไทยขาดแคลน ทั้งด้านจำนวนและด้านคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเร่งด่วน
•EECd : ยกระดับขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
ยุคใหม่ (New S – Curve Digital Industry) และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
โดยคนต่างด้าวที่ยื่นขอ EEC Visa หรือยื่นขอเปลี่ยนประเภท Visa เป็น EEC Visa ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ปี และในการขอรับใบอนุญาตทำงาน EEC Work Permit ต้องชำระค่าบริการในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ทั้งนี้ มีคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามที่กำหนดและประสงค์จะใช้สิทธิ EEC Visa คาดการณ์ 10 ปีแรกของการดำเนินการประมาณ 149,388 คน มีรายได้จากค่าธรรมเนียมสำหรับ EEC Visa ประเภท S, E, P และ O ประมาณ 7,469.40 ล้านบาท และรายได้จากค่าบริการ EEC Work Permit ประมาณ 995.92 ล้านบาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar