📣โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ

📣โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอ
โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดได้ชดเชยความเสียหายที่เคยได้กระทำให้กับสังคม อีกทั้งได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการฯ จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่
๑. กิจกรรมปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๒. กิจกรรมการเก็บขยะชายฝั่ง
๓. กิจกรรมขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกท่อระบายน้ำ
๔. กิจกรรม Green Justice ยุติธรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
เรือนจำที่ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
(๑) เรือนจำกลางระยอง ในพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว อบรมกิจกรรมการดับไฟป่าให้กับผู้ตองขัง
(๒) เรือนจำกลางปัตตานี รับผิดชอบเก็บขยะชายฝั่งตะโละกาโปร์ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
(๓) เรือนจำจังหวัดน่าน รับผิดชอบการปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
(๔) เรือนจำกลางสงขลา รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่คลองระบาย ร.๕ ตำบล
คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(๕) เรือนจำกลางคลองเปรม รับผิดชอบกิจกรรมขุดลอกทอระบายน้ำ
(๖) กลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๗๑ จังหวัด รับมอบกลาไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัด
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ และเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดวันเริ่มต้นโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั่วประเทศ ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และมีกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันดังกล่าว
ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar