📌Timeline กิจกรรม “วันวิสาขบูชาโลก”

📌Timeline กิจกรรม “วันวิสาขบูชาโลก”
รัฐบาล ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดงาน “วันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก
ครั้งที่ 19” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ด้วยทรงเป็นพุทธมามกะและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
ประเทศไทยได้รับเกียรติยกย่องให้เป็น “ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก” ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการคือ 1. ประชากรไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 2. ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะ และ 3. ผู้นำของประเทศเป็นพุทธศาสนิกชน จึงมีความพร้อมในทุกด้านในการจัดกิจกรรม ทั้งทางวิชาการ และศาสนพิธีต่างๆ เพื่อประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนา และสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้
เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ มาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีนี้จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 จะมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการดำเนินการระหว่างรัฐบาล มหาเถรสมาคม และกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2562 โดยนำพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย 45 เล่ม แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ เป็นต้นฉบับในการแปล และเทียบเคียงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกฉบับอื่นเพื่อให้เนื้อหาถูกต้อง โดย ศ.ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์พหุภาษา การแปลและล่ามแห่งอาเซียน เป็นผู้ริเริ่มเสนอโครงการ
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้การเจริญสติ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ซึ่งวันเดียวกันนี้ จะมีการจัดประชุมโครงการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ตลอดทั้งวันเช่นกัน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 จัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "พุทธวิถีสู่ความไว้วางใจ
และความร่วมมือระดับโลก" (Buddhist Path to Trust and Global Partnership) ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากสวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพระไตรปิฎก (ฉบับภาษาอังกฤษ) ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดงาน ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้ สมเด็จ
พระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแทนพระองค์ และโดยมี นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์มีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง NBT และทรูวิชั่น รวมทั้ง MCU.TV สามารถชมได้ทั่วโลก มีล่ามภาษาแปลทั้งไทย อังกฤษ จีน รวมถึงกิจกรรมสัมมนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และการอ่านสาส์นและสุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ

และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 “วันไฮไลท์” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร มีการกล่าวสุนทรพจน์และสาส์นจากบุคคลสำคัญ ทั้ง เลขาธิการสหประชาชาติ สาส์นจากผู้อำนวยการ UNESCO และปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี“นายเศรษฐา ทวีสิน” ในหัวข้อ “พุทธวิถี
สู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” จากนั้นผู้เข้าร่วมงานจะเดินทางไปยังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ชมขบวนแห่บุปผชาติ การเดินธรรมยาตรา และเวียนเทียนเพื่อน้อมถวายเป็น
พุทธบูชา พร้อมร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันพิเศษยิ่ง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar