🧒👧 20 กันยายน ของทุกปี คือ วันเยาวชนแห่งชาติ

🧒👧 20 กันยายน ของทุกปี คือ วันเยาวชนแห่งชาติ
.
⭐️ คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ ⭐️
“ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ ” ( Participation Development and Peace )
.🔵 ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
🔵 ช่วยกันพัฒนา (Development) หมายถึง เยาวชนควรพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
🔵 ใฝ่หาสันติ (Peace) หมายถึง เยาวชนต้องช่วยกันสร้างสันติ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัวของตน แล้วขยายไปยังชุมชน และประเทศชาติ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag