📣 ประกาศรับสมัคร BOT Communication Hackathon

📣 ประกาศรับสมัคร BOT Communication Hackathon

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยการเงิน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ มีภูมิคุ้มกันและสามารถระมัดระวังตนจากการถูกหลอกได้ รวมถึงทราบแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อถูกหลอกหรือเผชิญกับภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

โจทย์การแข่งขัน 
❖ สื่อสารอย่างไรให้ประชาชนตระหนักถึงรูปแบบและกลโกงภัยการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่มิจฉาชีพนามาใช้หลอกประชาชน รวมถึงวิธีระมัดระวังและป้องกันการถูกหลอกลวงจากเหล่ามิจฉาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางการเงินและ Digital Literacy เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีความระมัดระวัง รู้วิธีการป้องกัน มีความรอบคอบ มีสติ และไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
❖ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
❖ แข่งขันประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเป็นพนักงาน ธปท. ได้ไม่เกิน 1 คนต่อทีม) การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

รายละเอียดโครงการ  https://www.bot.or.th/th/news-and-media/activities/BOTCommuHackathon.html 

❖ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 มิ.ย. 66 โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://app.bot.or.th/BOTSurvey/SurveyResponse?SurveyID=HWeIEDPfnP4X80rYhTg5sw==   


Cr. ธนาคารแห่งประเทศไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag