✨️ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

✨️ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงตั้งพระราชหฤทัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก เพทาย ซังเอียด เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๗๓ คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๒. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๑๕ คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางพัสตราภรณ์ แดงเทศ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๘๕ คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวประทุมรัตน์ พบสระบัว เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมกล่อง อาหารทางการแพทย์ น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร สุขภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐๐ คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค ๑) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๒. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร นมผงสำหรับเด็ก นมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระเป๋าเป้สำหรับเด็ก น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๕๘ คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag