📌การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

📌การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เปิดให้บริการยื่นขอเงินสนันสนุนโครงการ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.olderfund.dop.go.th

👉คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ
1.องค์การเอกชน/องค์กรด้านผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ
1.1 กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล หรือได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.2 กรณีไม่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ไดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ส่วนราชการรับรอง)
2.หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาคท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยว
กับการคุ้มครอง ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ โครงการที่เสนอขอต้องเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ

👉ลักษณะโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
1.เนื้อหาโครงการมีความสอดคล้องกัน
2.เป็นโครงการที่สร้างการส่วนร่วม
3.โครงการของหน่วนงานภาครัฐที่เป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
4.โครงการของภาคเอกชนต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ/แหล่งทุนอื่น
5.โครงการลักษณะอื่นที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นควรให้การสนับสนุน

👉10 ประเภทโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
1.ส่งเสริมการศึกษา
2.เฝ้าระวังเกื้อกูล
3.สุขภาพ/กีฬา นันทนาการ
4.อนุรักษ์วัฒนธรรม
5.ศูนย์อเนกประสงค์
6.ภูมิปัญาญา
7.ฝึกอาชีพ
8.ศึกษาวิจัย
9.สิ่งอำนวยความสะดวก
10.จัดตั้ง/พัฒนาเครือข่าย
📍ติดต่อเพิ่มเติม : โทร. 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผุ้สูงอายุ)
หรือต่างจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์จังหวัด ทุกจังหวัด


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag