📣 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบ หรือ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

📣 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบ หรือ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  ทุกประการ ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธี งานพิธีการ โครงการและกิจกรรม ทั้งนี้ ในส่วนของ  การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เสนอโครงการและกิจกรรมเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้เลือกโครงการที่มีขนาดใหญ่จาก   ที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล จำนวน  ๑๐ โครงการ ดังนี้ 
     โครงการที่ ๑ โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Parks ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
     โครงการที่ ๒ โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
     โครงการที่ ๓ โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
     โครงการที่ ๔ โครงการ “๑๐ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” เฉลิมพระเกียรติฯ 
     โครงการที่ ๕ โครงการพัฒนา ๗๒ สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ
     โครงการที่ ๖ โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
     โครงการที่ ๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ
     โครงการที่ ๘ โครงการบริจาคโลหิต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ CC เฉลิมพระเกียรติฯ
     โครงการที่ ๙ โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ ๗๒,๐๐๐ ชุด 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
     โครงการที่ ๑๐ โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag