คู่มือแนวทางโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย
1/08/2565 | 485
เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 

คู่มือแนวทางโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

คู่มือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย ที่ผ่านการวิจัยเชิงทดลองกับเด็กไทยเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี จนพบข้อพิสูจน์ว่าสามารถช่วยเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับ “เด็กวัยประถมศึกษา” คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูสามารถบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างเป็นระบบด้วยแนวคิด 4PC ที่เริ่มจากการกำหนดนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายในโรงเรียน (Active Policy) ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามโอกาสและเวลาที่มี (Active Program) การพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนให้เล่นได้และปลอดภัย (Active Place) ส่งเสริมการมีส่วนการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียน (Active People) และส่งส่งเสริมกิจกรรมทางกายในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นความพร้อมในการรู้เรียนของนักเรียนผ่านกิจกรรมห้องเรียนฉลาดรู้ (Active Classroom)