📣ใครกำลัง หางาน สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.u2t.ac.th

📣ใครกำลัง หางาน สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.u2t.ac.th

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดรับลงทะเบียนบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG"

โดยจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ
📌 รอบแรก 17 -21 มิ.ย.65
📌 รอบสอง 27–28 มิ.ย.65
อว.จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
📌 รอบแรก 26 มิ.ย.65
📌 รอบสอง 30 มิ.ย.65

ทั้งนี้ หลังได้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG แล้วจะเริ่มปฏิบัติงานทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. เป็นระยะเวลา 3 เดือน กระจายกำลังลงไปทำงานตำบลละ 8 – 10 คน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ BCG และนำออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี การตลาดและสินค้าทั้งแบบ online/offline และทั้งในและต่างประเทศ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :