บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล

 

   
  นายวีรยุทธ น้อยพรหม
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล
 
 
 
นางสาวอรทัย พิทยากอบพันธุ์
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
  นายสุพจน์ กาบแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
 
นายมัชฌิมา วงศ์ษา
นายช่างไฟฟ้า
  นางสาวกีรณภรณ์ ศรีกุลวงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
     
     
     

 คะแนนโหวต :