บุคลากรส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

 

   
  นายสุภัทธร นามวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
 
กลุ่มแผนงานและวิชาการ    ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
นายภาณุ มัชฌิมา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ   
 
  นางสาวลักษณวตี นามศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์กาศ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
  นางสาวฉัตรสุดา โคตรพัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
นางสาวอัจฉพรรณี สิงห์คีรี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
  นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพรมเขียว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
   

 
  นายธันยวัฒน์ เจริญชัย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
   
  นางชนันธร วาภพ
นักประชาสัมพันธ์
 

 

 

 

 คะแนนโหวต :