บุคลากรส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

 

   
 

นายภาณุ มัชฌิมา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

 

 

นางสาวพรหมพร เที่ยงธรรม
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ
 

นางเนติมา วงศ์ชาลี
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
นางศฐิพร พันธุ์สาย
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
 
นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์กาศ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  นางกิ่งกนก หงษ์คำ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
     
     
     
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar