บุคลากรส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

 

   
 

นายสุภัทธร นามวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

 

 

นายภาณุ มัชฌิมา
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ
 

นางเนติมา วงศ์ชาลี
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
นางศฐิพร พันธุ์สาย
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
   
  นางสาวพรนัชชา สาระบุตร
นักสื่อสารมวลชน
 
     
     
     
     

 คะแนนโหวต :