บุคลากรส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

 

   
 

นายวีรพล สุธาอรรถ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

 

 
ว่าง

ว่าง
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ
 

นางเนติมา วงศ์ชาลี
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
นางศฐิพร พันธุ์สาย
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
     
     
     
     
     
     

 คะแนนโหวต :