บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
 

นางสาวสายพิน ภาคสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 
นางสาวสายพิน ภาคสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

 
นางนาตยา สอนอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบุคคล
 
 
นางสาวอุบลวรรณ ภิญญะพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวณิชาภา เกษเสนา
นักสื่อสารมวลชน
     
     
  งานการเงินและบัญชี  
   
 

นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 
 
นางสุภาภรณ์ พลราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
  นางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
   
  นางสาวกุศุมา ลอยศักดิ์
พนักงานธุรการ
 
     
  งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ  
   
  นางสาวมุจลินท์ ระดาบุตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 
 
นางสาวมนัสนันท์ ทาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  นางสาวอัจฉรา สุวรรณพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
  นางสาวหัสดี กับบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar