บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
  นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
นางสาวสายพิน ภาคสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

 
นางนาตยา สอนอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบุคคล
 
   
นางสาวณิชาภา เกษเสนา
นักสื่อสารมวลชน
   
     
     
  งานการเงินและบัญชี  
   
 

นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 
 
นางสาวณัฐธิดา รัตจุมพฏ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
  นางสุภาภรณ์ พลราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
นางสาวกุศุมา ลอยศักดิ์
พนักงานธุรการ
   
     
     
  งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ  
   
  นางสาวมนัสนันท์ ทาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 
 
 
นางสาวอัจฉรา สุวรรณพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวหัสดี กับบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar