บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
  นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
นางสาวสายพิน ภาคสาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

 
นางนาตยา สอนอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบุคคล
 
   
นางสาวณิชาภา เกษเสนา
นักสื่อสารมวลชน
   
     
     
  งานการเงินและบัญชี  
   
 

นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 
 
นางสาวชารียา สุวิจิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
  นางสุภาภรณ์ พลราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
นางสาวกุศุมา ลอยศักดิ์
พนักงานธุรการ
   
     
     
  งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ  
   
  นางสาวพรสวรรค์  บัณฑิต
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 
 
 
นางสาวมนัสนันท์ ทาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  นางสาวอัจฉรา สุวรรณพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

 คะแนนโหวต :