บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
  นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รักษาการราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
นางสาวสายพิน ภาคสาร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

 
นางนาตยา สอนอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบุคคล
 
 
นางสาวณิชาภา เกษเสนา
นักสื่อสารมวลชน
  นางกิ่งกนก หงษ์คำ
เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษา
     
     
  งานการเงินและบัญชี  
   
  นางสาวณัฐธิดา รัตจุมพฏ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี
 
 
 
นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
  นางสาวชารียา สุวิจิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
นางสุภาภรณ์ พลราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวกุศุมา ลอยศักดิ์
พนักงานธุรการ
     
     
  งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ  
   
  นายวีระชัย ศิริกา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 
 
 
นางสาวมนัสนันท์ ทาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  นางสาวอัจฉรา สุวรรณพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

 คะแนนโหวต :