ผู้บริหาร สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
นางหฤทัย จางวาง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
 
นางสาวฉัตรสุดา โคตรพัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
นายภาณุ มัชฌิมา
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
 
นายสำรวย โฉมงาม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนเทคนิค
 
นายวีรยุทธ น้อยพรหม
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล
 
นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางสาวมนัสนันท์ ทาทอง
หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 
     
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar