ผู้บริหาร สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
นางหฤทัย จางวาง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
 
ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
นายสุภัทธร นามวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
 
นายสำรวย โฉมงาม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนเทคนิค
 
นายวิชาญ สาระบุตร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล
 
นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
นางสาวณัฐธิดา รัตจุมพฏ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี
นายวีระชัย ศิริกา
หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 
     
     

 คะแนนโหวต :