ผู้บริหาร สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
(ว่าง)
นางหฤทัย จางวาง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
 
(ว่าง)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
นายภาณุ มัชฌิมา
ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
 
นายสำรวย โฉมงาม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนเทคนิค
 
นายวีรยุทธ น้อยพรหม
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล
 
นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
นางสาวปาริฉัตร อุ่นนาแซง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางสาวพรสวรรค์  บัณฑิต
หัวหน้างานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ
 
     
     

 คะแนนโหวต :