ผู้บริหาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
   
  นางมยุรี สงวนนาม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
 
 
นายวิรพ จันทฤทธิ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
 
นางมยุรี สงวนนาม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 
นางวันวิภา แพงแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
 
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
 
นายสุพิชัย หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
 
นางสาวสมธิดา จะเกรง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

นางวาสนา แถวเพ็ชร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
รักษาราชการแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
     
     

 คะแนนโหวต :