ผู้บริหาร สวท.ในสังกัด สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
 
นางแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครพนม
 
นางจิราพร นิยมตรง
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
 
นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดยโสธร
 
นายวัชรินทร์ สุขเกษม
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
 
นางสาวพรนภา ชาชุมพร
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
นางสมทรง เผือกผล
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุรินทร์
นางอัจฉรา ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
อำนาจเจริญ
นายคำยืน วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
     
     

 คะแนนโหวต :