ผู้บริหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัด สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
นายสุภัทธร นามวงศ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครพนม
 
นางจิราพร นิยมตรง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
 
ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
 
นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดยโสธร
 
นายวัชรินทร์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
 
นางสาวพรนภา ชาชุมพร
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
 
นางสมทรง เผือกผล
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุรินทร์
นางอัจฉรา ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
อำนาจเจริญ

นายวีรพล สุธาอรรถ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี

     
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar