ผู้บริหาร สวท.ในสังกัด สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
นางแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครพนม
 
นางจิราพร นิยมตรง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
 
นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร
 
นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดยโสธร
 
นายวัชรินทร์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
 
นางสาวพรนภา ชาชุมพร
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
 
นางสมทรง เผือกผล
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุรินทร์
นางอัจฉรา ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
อำนาจเจริญ
นายคำยืน วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
     
     

 คะแนนโหวต :