ประวัติ สปข.2

          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นหน่วยงานสื่อภาครัฐรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดอีสานตอนล่าง เนื้อที่ 69,248 ตารางกิโลเมตร ประชากร 9.6 ล้านคน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแนวชายแดน โดยมีสื่อวิทยุกระจายเสียง 9 สถานี ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดารหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี สื่อวิทยุโทรทัศน์ 1 สถานีหลัก 3 สถานีเครื่องส่งเครือข่าย และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รวมทั้งเครือข่ายสื่อบุคคลของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นสื่อหลักในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          การเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงที่โน้มน้าวให้เกิดความรักความสามัคคี เผยแพร่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งการผลิตรายการที่มีเนื้อหาสนองต่อนโยบายฟื้นฟูประเทศผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการสัมมนาสื่อบุคคลที่เป็นผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
          การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายไปยังหน่วยงานสื่อในสังกัด ทั้งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสัมภาษณ์ นำเสนอผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ผ่านทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งการเผยแพร่แหล่งศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี
          การประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในรูปแบบ รายการ และ สปอตรณรงค์ ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงในสังกัด ทั้ง 9 สถานี เกี่ยวกับการสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และเชิญชวนให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะหมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่แนวชายแดน
ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ด้านนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพพื้นที่รับผิดชอบเป็นแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศ โดยมอบหมายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติของนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว รวมทั้ง กฎหมายเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองให้ประชาชนได้รับทราบ ในรูปแบบรายการและข่าว และสปอตรณรงค์
          ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดเป็นนโยบาย ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสื่อในสังกัดเปิดโอกาสและเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานผลิตรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์ โดยทำในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และจัดสรรเวลาให้ผลิตรายการที่เป็นรายการของประชาชน ดำเนินการโดยประชาชน เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารของภาคประชาชนโดยเฉพาะ โดยทุกสถานีในพื้นที่ 9 จังหวัด จะมีรายการของภาคประชาชนที่ดำเนินการเองโดยประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อย 1 รายการ
          การมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนในด้านการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 มีสถานีวิทยุชุมชน จำนวน 678 สถานี ซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ 96 สถานี เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ซึ่งจะให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดรายการที่สำคัญ ๆ และการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ เช่น รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ รวมทั้งรายการเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม เช่นการใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤติทางการเมือง นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วสถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดรายการข่าวภาคบังคับจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำ
          จากสถานการณ์ที่ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง จนนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงกลายเป็นภาวะวิกฤติของประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้มอบหมายให้หน่วยงานสื่อในสังกัดเน้นและตอกย้ำการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ และการฟื้นฟูประเทศไทย เพื่อขยายผลแผนปรองดองของรัฐบาล

          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2529 มีชื่อหน่วยงานว่า ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 044 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2529 โดยแยกพื้นที่รับผิดชอบ ออกจากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ยโสธร และชัยภูมิ ในระยะแรกมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์  
          ต่อมาเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ราชการ ระดับภาคตั้งอยู่หลายหน่วยงาน จึงมีการพิจารณาย้ายที่ทำการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 จากจังหวัดสุรินทร์มายังจังหวัดอุบลราชธานี และได้เริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2530 เป็นต้นมา โดยใช้อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ทำการชั่วคราว
          เมื่อได้ดำเนินงานมาในระยะหนึ่ง ได้พิจารณาถึงความคล่องตัวในการบริหารราชการ จึงมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ใหม่ โดยมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี พร้อมกับได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี แห่งใหม่ขึ้นด้วย
          ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2536 ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้เปิดอาคารที่ทำการถาวรเป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และได้ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 มีนาคม 2540 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 มีบทบาทและมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของรัฐและประชาชน โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง 9 จังหวัดและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11อุบลราชธานี และประสานการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนงานประชาสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค อีกทั้งดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในด้านการประชาสัมพันธ์
          นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้มีผู้บริหารหน่วยงานที่นำ พาบุคลากรในสังกัดพัฒนาปรับปรุงการดำเนินบทบาทและภารกิจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามลำดับดังนี้
                  1. นายวิจิตร วุฒิอำพล                  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2529-2531
                  2. นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์            ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2531-2532
                  3. นายบุญสืบ รุ่งเจริญ                  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2532-2536
                  4. นางสาวรัชนี เผือกวิไล               ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2536-2539
                  5. นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์         ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2539-2540
                  6. นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ              ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2540-2542
                  7. นายเสริญ พัฒนศร                   ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2542-2543
                  8. นายเผชิญ ขำโพธิ์                    ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2544-2544
                  9. นางวรรณพร งาสลัก                 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2545-2546
                 10. นายสมศักดิ์ วีระหงส์                ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2546-2548
                 11. นายธีระพงษ์ โสดาศรี               ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2548-2549
                 12. ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ              ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2549–2553
                 13. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล           ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2553–2554
                 14. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์            ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2554–2556
                 15. นางรัชวัลค์ สืบแย้ม                  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558
                 16. นายสมพงษ์ ปัตตานี                 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2558-2558
                 17. นายดุสิต สิงห์คีรี                     ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561
                 18. นายกิตติ พัฒนเจริญ                 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2561-2561
                 19. นายแสงทอง อนันตภักดิ์            ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563
                 20. นายดุสิต สิงห์คีรี                     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในปัจจุบัน
          จากปี 2529 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาร่วม 35 ปีของการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถจนผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความร่วมมือของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกับประชาชนในพื้นที่


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar