☎️ เบอร์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัย "น้ำท่วม"

☎️ เบอร์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัย "น้ำท่วม"
.
.
1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : สายด่วนแจ้งเตือนสาธารณภัย
1669 บริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : นำส่งโรงพยาบาล
1193 ตำรวจทางหลวง: สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ขอความช่วยเหลือ
1146 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท : สอบถามเส้นทางน้ำท่วมขอความช่วยเหลือ
192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1182 กรมอุตุนิยมวิทยา : สายด่วนข้อมูลสภาพอากาศ
1460 กรมชลประทาน : สายด่วนข้อมูลสถานการณ์น้ำ-เขื่อน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :