📢 หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กยศ.

📢 หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กยศ.

🚨คุณสมบัติผู้กู้ยืม

▶คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ใน สถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน
(3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่ สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
(4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล ของสถานศึกษา
(5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ สถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อม เสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่ม สุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็น อาจิณ เป็นต้น

▶ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด สาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นใน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะหนึ่งลักษณะใด
(2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็ม เวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นใน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะหนึ่งลักษณะใด
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
นอกจากที่กำหนดในข้อ ก. และ ข. นักเรียนหรือ นักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามเฉพาะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด สำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะนั้นๆ ด้วย

▶คุณสมบัติเฉพาะ
ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์
-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวท./ปวส. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
-ศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไป ตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
-เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะ
-มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท
สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม
-นอกเหนือจากสาขาในลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3

ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-ปวช. ปวท./ปวส. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
-ศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไป ตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
-เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ
-หากจะกู้ยืมเงินค่าครองชีพต้องมี รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท
สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม
1. สาขาวิชาที่สอดคล้องกับ10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
2. สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักอื่นๆ นอกจาก 1 เช่น แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ลักษณะที่ 3 ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริม เป็นพิเศษ
-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-ปวช. ปวท./ปวส. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
-ศึกษาในระดับการศึกษาและ หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ กำหนด
-เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะ
-หากจะกู้ยืมเงินค่าครองชีพต้องมี รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท
สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม
-สาขาวิชาที่เป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ของชาติ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น

ลักษณะที่ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
-ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
-สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรีหรือ เทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต ่ากว่า 3.00 -เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนในลักษณะเต็มเวลาหรือไม่ก็ได้ -ศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไป ตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
-เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะ
-หากจะกู้ยืมเงินค่าครองชีพต้องมี รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท
สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม
- 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสาขาวิชา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar