“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Connect ของ สคบ. ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค กระจายสู่ท้องถิ่น ร้องทุกข์ online

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Connect ของ สคบ. ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค กระจายสู่ท้องถิ่น ร้องทุกข์ online


วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปแบบออนไลน์) โดยมี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะเจ้าหน้าที่ สคบ. และผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ กว่า 7,000 แห่ง จำนวนกว่า 30,000 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนสำคคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกเครือข่ายและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ที่มีความใกล้ชิดประชาชน และเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ ที่กำหนดให้ สคบ. ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร ประจำเมืองพัทยา ประจำเทศบาล และประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีอำนาจหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จากการถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าหรือบริการ การประสานความร่วมมือครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ที่นอกจากยกระดับการทำงานของ สคบ. ยังสร้างบทบาทให้ อปท. ทั่วประเทศได้มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล”

โอกาสนี้ นางพวงเพ็ชร ยังได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงแนะนำให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ประกอบการ และสามารถร้องทุกข์ ติดตามสถานะการร้องเรียนได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar