💉🦠 สปสช.แจงขั้นตอนยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

💉🦠 สปสช.แจงขั้นตอนยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐ หรือวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนจัดหามาให้บริการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากเกิดความเสียหายขึ้น ประชาชนสามารถยื่นคำร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายเงิuช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ของ สปสช. ยืนยันว่าจะมีการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นให้ทุกกรณี ในส่วนของวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกที่ทางโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดหา และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการนั้น หากเกิดความเสียหายขึ้นจะไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ สปสช. ดังนั้นผู้รับบริการต้องไปเรียกร้องกับทางโรงพยาบาลเอกชนแทน

🌀 กรณีได้รับความเสียหายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดให้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิuช่วยเหลือ คือ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท และกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งจะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงิuช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

👥 ใครสามารถยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือได้บ้าง
1.ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท
2.กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล หรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้

💵 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ “อาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้วัคซีนโควิด”
1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท
2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท
3.กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 100,000 บาท

🏫 สถานที่ยื่นคำร้องกรณี “อาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้วัคซีนโควิด”
1.โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนโควิด-19
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
3.สำนักงาน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต

📗 เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการ กรณีที่เสียชีวิต
3.ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน
4.สำเนาเอกสารผลการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามี)

แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>

📱 สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร. 1330


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
nhso_VaccinCovid19.pdf |


คะแนนโหวต :