📣 จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น.

📣 จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายวิรุจ วิชัยบุญ)
เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติให้ การพิจารณาการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ยึดถือตามหลักเกณฑ์เดิมคือ อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) อัตราการไหล 500 ลบ.ม./วินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม
ที่ระดับ 95.00 ม.รทก. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ให้เปิดประตูระบายน้ำสูงสุดทั้ง 8 บาน โดยถือปฏิบัติตามด้านเทคนิคการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลของ กฟผ.
แต่ในปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงมีการขึ้น-ลง ไม่
เป็นไปตามธรรมชาติเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน จึงเห็นควรให้พิจารณาอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำที่ (M3) เป็นหลัก เพื่อลดผลกระทบระบบน้ำอุปโภค-บริโภค ของจังหวัดอุบลราชธานี
และหากเกิดภัยแล้งระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) ต่ำกว่า 108.20 ม.รทก. หรืออัตราการไหลต่ำกว่า 500 ลบ.ม./วินาที อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายหลัง ปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยมีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม /วินาที ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งถึงเกณฑ์การเปิดประตูระบายน้ำ ฉะนั้น กฟผ.จะดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลตามเทคนิคการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยจะทำการลดระดับน้ำในวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นเวลา 10 วัน ลดระดับน้ำวันละประมาณ 30-40 ซม.ต่อวัน และจะเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บานสูงสุดในวันที่ 24 กันยายน 2564


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :