🔴 ครม. เคาะ! ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน

🔴 ครม. เคาะ! ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม นี้)
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
▶️ โดยปรับลดอัตราเงินสมทบทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5) 
▶️  ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลืออัตราเดือนละ 216 บาท 
📌 เป็นเวลา 3 เดือน ในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564  ส่วนงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
✳ การลดเงินสมทบในครั้งนี้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง 485,113 ราย และผู้ประกันคน มาตรา 33 มาตรา 39 รวม 12.9 ล้านคน คาดจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นล้านบาทคะแนนโหวต :