๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร เป็นวันที่มีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ด้วยการถวายน้ำอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น ๒ พระราชพิธีสำคัญคือ
๑. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒. พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (วันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก) และในปีถัดไปจึงถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ที่มา : พระลาน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag