📌ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ดูแลคนแก่ เช็กเงื่อนไขก่อนยื่นขอรับเงิน

📌ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ดูแลคนแก่ เช็กเงื่อนไขก่อนยื่นขอรับเงิน

ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ กับยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 67 ช่วยเหลือ 1,107 ราย แต่จะพิจารณาเป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นเร่งด่วน

👉คุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นราย ๆ ไป
-มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
-ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
-ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

👉เอกสารหลักฐานผู้ยื่นคำขอ
-ทะเบียนบ้าน
-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
-ประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชน
-รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

👉สถานที่ยื่นคำขอ
-กรุงเทพฯ : กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด
- ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
📌ยื่นภายในวันที่ 15 พ.ค.2567📌
กรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน “เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม” อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag