🚨 อัตราโทษ "เมาแล้วขับ"

🚨 อัตราโทษ "เมาแล้วขับ" ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 5 พัน ถึง 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจศาล)

🍻 ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไรถึงเรียกว่าเมา?
👉สำหรับบุคคลทั่วไป เมื่อแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
👉สำหรับบุคคล ดังต่อไปนี้ เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
-ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุตำ่กว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
-ผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
-ผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่สําหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้
-ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2560) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag